Genealogie van Pieter Claesz Schouten

huwelijksakte_pieter_claessen_en_fijtien_cornelis.jpg
1 Huwelijksakte Pieter Claessen en Fijtien Cornelis
I Pieter Claesz Schouten (afb. 1) is geboren in Alphen aan de Rijn. Pieter is overleden op 11-03-1680 in Alphen aan de Rijn.
Oud-Rechtelijk:
17-05-1657     Hendrick IJsbrantsz Muijen, wonende te Koudekerk, getrouwd met Maritgen Matheeusdr van der Sluijs en Cornelis Gerritsz Booman, getrouwd met Lijsbet Matheeusdr van der Sluijs, voor ťťn helft erfgenamen van Jan Matheeusz van der Sluijs, "innocente persoon", omtrent 4 jaar geleden binnen Oudshoorn overleden, mitsgaders mede naast Cornelis Gerritsz Booman, ieder voor 1/4 deel erfgenaam van de andere helft, Sijmon Gerritsz van Leeuwen wonende te Aarlanderveen, als weduwnaar van Geertjen Matheus van der Sluijs, mede voor 1/4 deel, Evert Aertsz Blaserios, getrouwd met Maritgen Servaesdr te Rijnsburg voor zichzelf en vervangende Stijntgen Servaesdr, ongehuwd, wonende te Rijnsburg en Pieter Claesz Schouten te Alphen, als vader en voogd van Claesz Pietersz Schouten, geboren uit Fijtgen Cornelisdr, vervangende Gijsbert Dircksz de Jongh te Rijnsburg, getrouwd met Geertjen Cornelisdr van der Sluijs, allen kinderen en kindskinderen van Cornelis Matheeusz van der Sluijs, mede voor 1/4 deel van de wederhelft. Cornelis Gerritsz Bouman had bij erfdeling d.d. 17-12-1626 van de goederen van zijn schoonvader Matheeusz Cornelisz van der Sluijsz, uitgekeerd aan Jan Matheeusz 1.384 gulden 15 stuivers. Sijmon Gerritsz van Leeuwen verklaart de 7Ĺ morgen land, hem aangekomen uit dezelfde erfenis, te hebben gedeeld met Cornelis Gerritsz. Hij zelf heeft hiervan 3Ĺ morgen in de Kalkovense polder, strekkende voor uit de Rijn tot Cornelis Gerritsz Booman en op 07-01-1656 verkocht aan Abraham en Grietgen Ariens van der Schilden. Cornelis Gerritsz Booman hiervan 4 morgen, strekkende van zijn eigen land tot over de Heuveldijk.
23-09-1665     De ingelanden wonend aan en langs het nieuw gegraven kanaal te Alphen dragen op aan het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1/3 deel en aan het grootwaterschap van Woerden voor 2/3 deel de navolgende percelen: Cornelis Cornelisz Outshoorn draagt over "het Snibbitje van sijn erff" groot 1/2 roede voor 5 gulden. Hendrick Brandis, rentmeester van de heren Overbeecq te Hamburg draagt over 153 roeden 6 voet land voor 1094 gulden. Jacob Jacobsz Cop 8 roeden voor 34 gulden. Gillis Jansz zijn erf, groot 2 roeden 6 voet voor 50 gulden. Gillis Jansz zijn erf, groot 2 roeden voor 170 gulden, evenzo Jacob Jacobsz Cop en Pieter Claesz Schouten, alias Quant als eigenaars, van eenige gedeelten voor 218 gulden. Pieter Willemsz Maes en Gerrit Maertensz Groenendijck samen voor 25 roeden. Jacob Lambertsz Spaeckenburch als voogd over zijn kinderen, die erfgenamen zijn van Franchoijs Reael draagt over 46 roeden 6 voet voor 197 gulden. Gijsbert en Sijmon Willemsz van Leeuwen samen 101 roeden voor 328 gulden, waaronder de Wijk van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn. Pieter Claesz Schoote zijn hele erf, groot 26 roeden 6 voet, voor 950 gulden.
vervolg a folio 30. 16-11-1663. Copie van de procurariestelling van Hendrick Brandes, wonend te Leiden, voor Simon Florisz, notaris te Hamburg, gepasseerd namens de erfgenamen van Peter van Overbeeck, aldaar wonend, en namens de weduwe Agatha van Joost van Overbeeck, mede aldaar (akte RA Alphen invnr. 20 folio 30v). Brandes zal hun zaak behartigen.
09-05-1681     Trijntgen Hendrixsdr, weduwe van Pieter Claesz Schouten met Claes Pietersz Schouten en Leendert Marcelisz, schepen van Alphen, voogden over Marritgen Pietersdr, dochter van voorn. Pieter Claesz, verkopen aan Hendrick Thomasz van Rijnevelt een huis en erf in de Kerkstraat te Alphen, belend ten oosten de pastorie, ten zuiden de Kerkstraat met de weduwe van Pieter Willemsz Maes, ten westen het Kanaal, ten noorden de kinderen van Jacob Spakenburgh. Koopsom 450 gulden. Schuldbrief geroijeerd 05-05-1684.
Pieter:
(1) trouwde op 29-10-1636 in Alphen aan de Rijn met Fijtje Cornelisdr van der Sluijs. Fijtje is geboren in Woubrugge, dochter van Cornelis Mattheusz van der Sluijs. Fijtje is overleden in 1656.
(2) trouwde op 09-07-1659 in Alphen aan de Rijn met Trijntje Henricksdr van Leijmuijden. Trijntje trouwde voorheen met Willem Claesz van Outshoorn.
Kinderen van Pieter en Fijtje:
1 Claes Pietersz Schouten, geboren in Alphen. Volgt II.
doopakte_jan_pietersz_schouten.jpg
2 Doopakte Jan Pietersz
2 Jan Pietersz (afb. 2). Hij is gedoopt op 01-05-1639 in Alphen aan de Rijn. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Cornelisdr.
doopakte_henric_pietersz_schouten.jpg
3 Doopakte Henric Pietersz
3 [misschien] Henric Pietersz (afb. 3). Hij is gedoopt op 24-11-1647 in Alphen aan de Rijn. Bij de doop van Henric waren de volgende getuigen aanwezig: Maritgen Henricsdr, Jan Henricsz en Jan Janz.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
doopakte_henric_pietersz_schouten1659.jpg
4 Doopakte Henric Pietersz
4 Henric Pietersz Schouten (afb. 4). Hij is gedoopt op 02-11-1659 in Alphen aan de Rijn.
5 Marritgen Pietersdr Schouten.
huwelijksaangifte_claes_pietersz_schouten_en_neeltgen_van_hofflant.jpg
5 Huwelijksaangifte Claes Pietersz Schouten en Neeltgen van Hofflant
II Claes Pietersz Schouten (afb. 5) is geboren in Alphen, zoon van Pieter Claesz Schouten (zie I) en Fijtje Cornelisdr van der Sluijs. Hij is gedoopt op 22-02-1637 in Alphen aan de Rijn. Bij de doop van Claes waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltien Claes en Claes Pietersz.
Adressen:
1664     Langebrugge
1688     Maersmansteeg, Leiden
Alias:
Nicolaes Schouten
Oud-Rechtelijk:
15-06-1686     Arijen Cornelisz Londerslooth, voor zichzelf en Carel Pain, getrouwd met Jannitje Cornelisdr Londerslooth, Arij Cornelisz voorn. en Claes Pietersz Schouten als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Cornelisz Londerslooth en van Pieter Cornelisz Londerslooth, samen kinderen en erfgenamen van Mijntje Pietersdr Verbeeq, in leven weduwe van Cornelis Cornelisz Londerslooth den Ouden, verkopen aan Hubert Rosenboom, heer van Schrevelsrecht, raadsheer in de Hoge Raad van Holland, twee huizen en erven in de Bruggestraat van Alphen, belend ten oosten Jan Claesz, hoedenmaker, ten zuiden de Bruggestraat, ten westen de Heerestraat, ten noorden de koper. Koopsom 850 gulden.
Claes trouwde, 27 jaar oud, op 07-12-1664 in Leiden met Neeltgen van Hofflant, nadat zij op 17-11-1664 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Neeltgen is geboren in Alphen.
Adres:
1664     Pieterskerckgraft
Alias:
Neeltgen Teunis Hoflant
Kinderen van Claes en Neeltgen:
1 Antony Schouten, geboren in Leyden. Volgt III.
doopakte_sophia_schouten1668.jpg
6 Doopakte Sophia Schouten
2 Sophia Schouten (afb. 6). Zij is gedoopt op 11-03-1668 in Leiden (Hooglandsche Kerk). Bij de doop van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Henrick van Dierne, Neeltje Wouters Hoflant, Jacomijntie Teunis van der Sluis en Cornelis van der Sluis.
doopakte_dirck_schouten.jpg
7 Doopakte Dirck Schouten
3 Dirck Schouten (afb. 7). Hij is gedoopt op 26-01-1670 in Leiden (Hooglandsche Kerk). Bij de doop van Dirck waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntie Teunis Hoflant, Lesia Keinsema en Pieter Claes Schouten.
doopakte_sophia_schouten.jpg
8 Doopakte Sophia Schouten
4 Sophia Schouten (afb. 8). Zij is gedoopt op 19-11-1673 in Leiden (Hooglandsche Kerk). Bij de doop van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper van Bredellia, Jacomijntgen Teunis van Hoflant en Jannetgen Cornelis Londersloot.
doopakte_pieter_claasen.jpg
9 Doopakte Pieter Claasen
5 Pieter Claasen (afb. 9). Hij is gedoopt in 03-1676 in Leiden (Hooglandsche Kerk). Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Claasz, Trijntje Hendricksdr en Marijtje Pietersdr.
doopakte_matrijtjen_schouten.jpg
10 Doopakte Marijtjen Schouten
6 Marijtjen Schouten (afb. 10). Zij is gedoopt op 11-06-1681 in Leiden (Pieterskerk). Bij de doop van Marijtjen waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntje Teunis Hoffland, Adriaan Teunisz Hofland en Lijsbeth Hendriksdr Verbeek.
boek_van_anthony_schouten.jpg
11 Door Anthony Schouten uitgegeven boek
III Antony Schouten (afb. 11) is geboren in Leyden, zoon van Claes Pietersz Schouten (zie II) en Neeltgen van Hofflant. Hij is gedoopt op 18-11-1665 in Leiden (Pieterskerk). Bij de doop van Antony waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Carpentier, Coert Croesen en Adriaen van Hoolant.
Adres:
1689     In de korte Jans straat, Utrecht
Beroepen:
Boekverkoper in de korte Jansstr
Ī1687     Knecht van boekverkoper Johannes Ribbius
Functie:
Deken van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde (Bijlage II. Lijst van de dekens van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde (1599-1700),S
Naam STCN Totaal Jaren
38. Schouten, Anthony [112] [4+7] 1697-1700, en tot en met 1707 [7])
Notariele akten:
03-09-1688     Testament - lyftocht langstlevende

Notaris: H. RIBBIUS

Testateur: Anthonis Schouten
Echtgenoot: x Johanna de Plancken
Beroep: boeckverkoper
Woonplaats: Utrecht
02-10-1690     Schuldbekentenis
Notaris: H. RIBBIUS

f 5418.14 st. vanwege geleverde boeken

Schuldenaar: Anthoni Schouten
Beroep: boeckverkoper
Woonplaats: Utrecht

Schuldeiser: Johannes Ribbius
Woonplaats: Utrecht
04-12-1690     Koop en verkoop
Notaris: N. VONCK

van 450 gedrukte exemplaren van een boek, koperplaten, octrooi en dergelyke

Verkoper: Rudolph van Zyll
Beroep: boekvercoper
Woonplaats: Utregt

Koper: Antony Schouten
Beroep: boekvercoper
Woonplaats: Utregt

Bijzonderheden:
met kwitantie d.d. 27-5-1705 vertoond door Antony Schouten
Antony trouwde, 22 jaar oud, op 07-04-1688 in Leiderdorp met Johanna de Plancke, nadat zij op 16-03-1688 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Antony en Johanna: met attestatie, soo van utrecht als van leijden, tot leijderdorp getrout
Johanna is geboren in Leyden.
Adres:
1688     Langebrugge
Notariele akten:
23-02-1707     Testament
Notaris: E. VERRYKEN

Testateur: Hermannus Ribbius
Beroep: juris utriusque studiosus

Erfgenaam: Johanna de Planke
Echtgenoot: geh. met Antony Schouten
Beroep: boekverkooper
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden: tot een bedrag van f 20.000,-
Kinderen van Antony en Johanna:
doopakte_nicolaes_schouten.jpg
12 Doopakte Nicolaes Schouten
1 Nicolaes Schouten (afb. 12). Hij is gedoopt op 03-04-1689 in Utrecht (Domkerk).
2 Salomon Schouten, gedoopt op 30-07-1690 in Utrecht (Domkerk). Volgt IV-a.
3 Nicolaas Schouten, gedoopt op 20-11-1691 in Utrecht (Domkerk). Volgt IV-b.
doopakte_hester_schouten1693.jpg
13 Doopakte Hester Schouten
4 Hester Schouten (afb. 13). Zij is gedoopt op 23-04-1693 in Utrecht (St. Janskerk). Bij de doop van Hester waren de volgende getuigen aanwezig: Victor van der Dijster en Jacoba Hodenauw.
allegorie_op_rome.jpg
14 Allegorie op Rome
Door Salomon Schouten gedrukte prent,
Collectie Rijksmuseum
IV-a Salomon Schouten (afb. 14), zoon van Antony Schouten (zie III) en Johanna de Plancke. Hij is gedoopt op 30-07-1690 in Utrecht (Domkerk). Bij de doop van Salomon waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Plancke en Johanna Ribbins. Salomon is overleden, 60 jaar oud. Hij is begraven op 02-12-1750 in Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).
Notitie bij Salomon: Was van 1719 tot zijn overlijden in 1750 eigenaar van een boekhandel annex drukkerij in de Kalverstraat te Amsterdam. Vanaf 1744 is dit samen met zijn zoon Petrus.
Na zijn overlijden wordt de zaak voorgezet door zijn weduwe en zijn zoon Petrus onder de naam Weduwe Salomon Schouten en Zn.
Na het overlijden van Christina van de Weijde in 1757 zet Petrus de onderneming voort onder de naam Officina Schouteniana tot 1788.
Bron: Lijst van drukkers bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht
Adres:
1717     Dirck van Assensteeg, Amsterdam
Beroep:
Boekverkoper/drukker/veilinghouder
Salomon trouwde, 26 jaar oud, op 29-06-1717 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) met Christina van der Weijde, 20 jaar oud, nadat zij op 11-06-1717 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Christina is geboren in Amsterdam, dochter van Roelof van der Weijde en Hillegond Jillis. Zij is gedoopt op 04-11-1696 in Amsterdam (Noorderkerk). Christina is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1757 in Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).
Adres:
1717     Op de Nieuwmarkt, Amsterdam
Kinderen van Salomon en Christina:
doopakte_rudolphus_schouten.jpg
15 Doopakte Rudolphus Schouten
1 Rudolphus (Rudolph) Schouten (afb. 15). Hij is gedoopt op 29-04-1718 in Amsterdam (Westerkerk). Bij de doop van Rudolph was de volgende getuige aanwezig: Christina de Welij. Rudolph is overleden, 25 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1744 in Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).
Vermeld:
1742     Uitgegeven boek (Titel:Triumph der liefde, ter zilvere bruilofte van myn zeer waarde ouders Salomon Schouten, en Christina van der Weyden, geviert binnen Amsteldam, den 29. van wiedemaand 1742. [Signť: Rudolph Schouten.]
Auteur: Rudolph Schouten)
2 Anthoni Schouten. Hij is gedoopt op 29-04-1718 in Amsterdam (Westerkerk). Bij de doop van Anthoni waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Martens en Anthoni Schouten.
3 Petrus Schouten, gedoopt op 03-03-1723 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Volgt V-a.
4 Nicolaas Schouten. Hij is gedoopt op 11-03-1725 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Heusen en Maria Vonk.
huwelijksaangifte_david_borski_en_johanna_schouten.jpg
16 Huwelijksaangifte David Borski en Johanna Schouten
5 Johanna Schouten (afb. 16). Zij is gedoopt op 14-01-1729 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Heuven en Anna Vork. Johanna is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 19-09-1759 in Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk). Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 08-10-1748 in Amsterdam met David Borski, 26 jaar oud, nadat zij op 20-09-1748 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. David is een zoon van Jan Borski en Hanna Navoger. Hij is gedoopt op 04-02-1722 in Utrecht. David is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven op 14-12-1768 in Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk).
begraafakte_hillegonda_christina_schouten.jpg
17 Begraafakte Hillegonda Christina Schouten
6 Hillegonda Christina Schouten (afb. 17). Zij is gedoopt op 30-03-1731 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Bij de doop van Hillegonda waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Klanke en Margareta Vork. Hillegonda is overleden, 6 jaar oud. Zij is begraven op 18-05-1737 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel).
huwelijksakte_martinis_gregorij_en_hester_schouten.jpg
18 Huwelijksakte Martinis Gregorij en Hester Schouten
7 Hester Schouten (afb. 18). Zij is gedoopt op 11-03-1733 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Bij de doop van Hester waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heuven en Maria Vork. Hester is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 16-03-1769 in Amsterdam (Oude Kerk).
Adres:
1757     Calverstraat, Amsterdam
Hester trouwde, 24 jaar oud, op 04-10-1757 in Amsterdam met Martinis Gregorij, 28 jaar oud, nadat zij op 16-09-1757 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Martinis is geboren in Amsterdam, zoon van Jonas Gregorij en Anna Elisabeth Indischeraeven. Hij is gedoopt op 28-09-1729 in Amsterdam (Zuiderkerk).
Adres:
1757     Binne Amstel, Amsterdam
doopakte_margareta_schouten.jpg
19 Doopakte Margareta Schouten
8 Margareta Schouten (afb. 19). Zij is gedoopt op 08-08-1734 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Margareta is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 18-07-1736 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel).
begraafakte_salomon_schouten1736.jpg
20 Begraafakte Salomon Schouten1736
9 Salomon Schouten (afb. 20). Hij is gedoopt op 14-09-1735 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Bij de doop van Salomon waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Heuven en Maria Vork. Salomon is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1736 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel).
begraafakte_petrus_schouten.jpg
21 Begraafakte Petrus Schouten
V-a Petrus Schouten (afb. 21), zoon van Salomon Schouten (zie IV-a) en Christina van der Weijde. Hij is gedoopt op 03-03-1723 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Wetmer Vork en Margareta Vork. Petrus is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 25-01-1788 in Amsterdam (Oude Kerk).
Beroep:
Veilinghouder en boekhandelaar
Petrus trouwde, 36 jaar oud, op 16-05-1759 in Varik met Catharina Beatrix Spillenaer, 23 jaar oud, nadat zij op 22-04-1759 in Varik in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in Varik, dochter van Johan Spillenaer en Johanna HenriŽtta Deekeling. Zij is gedoopt op 15-04-1736 in Varik. Catharina is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1789 in Amsterdam (Oude Kerk).
Kinderen van Petrus en Catharina:
doopakte_christina_schouten1760.jpg
22 Doopakte Christina Schouten
1 Christina Schouten (afb. 22). Zij is gedoopt op 05-09-1760 in Amsterdam (Oude Kerk).
Adres:
1787     Kalverstraat, Amsterdam
Christina trouwde in Amsterdam met Daniel Jan Markordt, nadat zij op 23-02-1787 in ondertrouw zijn gegaan. Daniel is geboren in Amsterdam, zoon van Siegfried Markot en Johanna van Rhee. Hij is gedoopt op 19-06-1763 in Amsterdam (Lutherse Kerk).
Adres:
1787     Rockin, Amsterdam
2 Salomon Schouten, gedoopt op 15-01-1762 in Amsterdam (Oude Kerk). Volgt VI-a.
doopakte_petrus_schouten.jpg
23 Doopakte Petrus Schouten
3 Petrus Schouten (afb. 23). Hij is gedoopt op 04-05-1764 in Amsterdam (Oude Kerk).
doopakte_maria_schouten1766.jpg
24 Doopakte Maria Schouten
4 Maria Schouten (afb. 24). Zij is gedoopt op 14-01-1766 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Maria is overleden op 05-12-1836 in De Bilt, 70 jaar oud.
Adres:
1790     Sint LuciŽnsteeg, Amsterdam
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1790 in Amsterdam met Willem Diemont, 23 jaar oud, nadat zij op 29-04-1790 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren in Aalten, zoon van Jan Diemont en Maria Jacoba Stumph. Hij is gedoopt op 11-01-1767 in Aalten. Willem is overleden op 28-12-1842 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Adressen:
1790     Calverstraat, Amsterdam
1836     Huis no 118, De Bilt
Beroepen:
1814     Zilversmid
1818     Meester zilversmid
1836     Grondeigenaar
doopakte_gideon_schouten.jpg
25 Doopakte Gideon Schouten
5 Gideon Schouten (afb. 25). Hij is gedoopt op 02-10-1767 in Amsterdam (Westerkerk). Gideon is overleden in 1790, 22 of 23 jaar oud.
Vermeld:
VOC-opvarende (Gegevens van Gideon Schouten uit Amsterdam
Datum indiensttreding: 22-11-1789 Datum uit dienst: 00-00-1790
Functie bij indiensttreding: Assistent Reden uit dienst: Schip vergaan
Uitgevaren met het schip: Leiden Waar uit dienst: canton
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee
Opmerkingen: azie; als passagier; ten behoeve van de Chinase handel
Gegevens van de vaart
Schip: Leiden Vertrek: 22-11-1789
Kamer: Amsterdam Kaap: 06-03-1790
07-04-1790
Inventarisnummer: 6795
Folio: 3 Aankomst: 17-06-1790
Batavia)
Het Schip "Canton" (Gebouwd in 1785 voor de Kamer van Rotterdam op een werf in Rotterdam
In gebruik bij de VOC vanaf 1785 tot 1790 (VERGAAN, Zuidchinese Zee)
Lengte 150 voet
Laadvermogen 575 last (1150 ton)

Na aankomst van de eerste reis naar IndiŽ ging de ’Canton’ door naar China. In 1787 liep de ’Canton’ voor de Kamer van Rotterdam Canton binnen.
Na de tweede reis naar de Oost vergaat in 1790 de ’Canton’, varende voor de Kamer van Amsterdam, op de heenreis naar Canton in de Zuid-Chinese Zee.)
doopakte_johannes_schouten.jpg
26 Doopakte Johannes Schouten
6 Johannes Schouten (afb. 26), geboren op 29-03-1770 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 18-05-1770 in Amsterdam (Oude Kerk).
7 Josia Schouten, gedoopt op 08-12-1772 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Volgt VI-b.
doopakte_philippus_schouten.jpg
27 Doopakte Philippus Schouten
8 Philippus Schouten (afb. 27). Hij is gedoopt op 15-10-1775 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel).
doopakte_salamon_schouten1762.jpg
28 Doopakte Salamon Schouten
VI-a Salomon Schouten (afb. 28), zoon van Petrus Schouten (zie V-a) en Catharina Beatrix Spillenaer. Hij is gedoopt op 15-01-1762 in Amsterdam (Oude Kerk). Salomon is overleden op 17-01-1791, 29 jaar oud.
Adres:
vanaf 13-04-1784     Nederlands-IndiŽ
Vermeld:
VOC-opvarende (Datum indiensttreding: 24-06-1783 Datum uit dienst: 17-01-1791
Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Hoolwerf Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Hoolwerf Vertrek: 24-06-1783
Kamer: Amsterdam Kaap: 14-11-1783
17-12-1783
Inventarisnummer: 6715
Folio: 2 Aankomst: 13-04-1784
Batavia)
Salomon trouwde met Petronella Fockens. Petronella trouwde later omstreeks 1791 met Jacobus Johannes van Maas (ovl. Ī1802).
doopakte_josia_schouten.jpg
29 Doopakte Josia Schouten
VI-b Josia Schouten (afb. 29), zoon van Petrus Schouten (zie V-a) en Catharina Beatrix Spillenaer. Hij is gedoopt op 08-12-1772 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Bij de doop van Josia was de volgende getuige aanwezig: Maria Christina Spillenaar. Josia is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1804 in Diemen.
Adres:
1792     Calverstraat, Amsterdam
Josia ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 18-05-1792 in Amsterdam met Theodora Maria van Altena, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josia en Theodora: Neef en nicht, hun moeders waren zussen.
Theodora is een dochter van Dirk Willem van Altena en Maria Christina Spillenaar. Zij is gedoopt op 31-10-1771 in Tiel. Theodora is overleden op 24-02-1834 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Adressen:
1792     Schippersgragje, Amsterdam
1818     Kalverstraat 232, Amsterdam
1829     Amsterdam
Beroepen:
1818     Boekverkoopster
van 1822 tot 1829     Rentenierse
Kinderen van Josia en Theodora:
1 Petrus Schouten, geboren op 03-09-1794 in Amsterdam. Volgt VII-a.
doopakte_maria_christina_schouten.jpg
30 Doopakte Maria Christina Schouten
2 Maria Christina Schouten (afb. 30), geboren op 31-12-1795 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 17-01-1796 in Amsterdam (Westerkerk).
doopakte_catharina_beatrix_schouten.jpg
31 Doopakte Catharina Beatrix Schouten
3 Catharina Beatrix Schouten (afb. 31), geboren op 27-09-1797 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 18-10-1797 in Amsterdam (Noorderkerk).
Adressen:
1797     In de klaverstraat bij de Spaarpotsteeg, Amsterdam
1829     Tiel
Beroep:
1822     Rentenierse
Catharina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-04-1818 in Amsterdam met Hendrik August Eickhoff, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-11-1795 in Amsterdam, zoon van Jacob Hendrik Eickhoff en Henrietta Sophia Elisabeth Broekman. Hendrik is overleden op 05-06-1826 in Amsterdam, 30 jaar oud.
Beroep:
1818     Assuradeur
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19-11-1829 in Tiel met Adam Heijting, 34 jaar oud. Adam is geboren op 16-08-1795 in Rotterdam, zoon van Dirk Heijting en Soetie Cornelia Schadee.
Beroep:
1829     Fabrikant
doopakte_josina_theodora_maria_schouten.jpg
32 Doopakte Josina Theodora Maria Schouten
4 Josina Theodora Maria Schouten (afb. 32), geboren op 28-09-1799 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 25-10-1799 in Amsterdam (Oude Kerk). Josina is overleden op 16-07-1874 in Amersfoort, 74 jaar oud.
Adres:
1874     Utrechtschestraat Wijk E, nummer 4, Amersfoort
Josina trouwde, 22 jaar oud, op 07-09-1822 in Amsterdam met Anthoon Willemse, 25 jaar oud. Anthoon is geboren in Sloten (NH), zoon van Maurits Willemse en Hanna Grijsop. Hij is gedoopt op 17-08-1797 in Sloten (NH). Anthoon is overleden vůůr 1874, ten hoogste 77 jaar oud.
Beroep:
1822     Winkelbediende
doopakte_maria_christina_schouten1802.jpg
33 Doopakte Maria Christina Schouten
5 Maria Christina Schouten (afb. 33), geboren op 09-07-1802 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-08-1802 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
doopakte_josina_schouten.jpg
34 Doopakte Josina Schouten
6 Josina Schouten (afb. 34), geboren op 06-01-1805 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 10-02-1805 in Amsterdam (Oude Kerk). Josina is overleden op 25-02-1886 in Utrecht, 81 jaar oud. Josina bleef ongehuwd.
Adres:
1886     Munsterkerkhof F 298, Utrecht
doopakte_petrus_schouten1792.jpg
35 Doopakte Petrus Schouten
VII-a Petrus Schouten (afb. 35) is geboren op 03-09-1794 in Amsterdam, zoon van Josia Schouten (zie VI-b) en Theodora Maria van Altena. Hij is gedoopt op 14-09-1794 in Amsterdam (Oude Kerk). Petrus is overleden op 11-12-1870 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Adressen:
1818     Kalverstraat 23, Amsterdam
1870     Weteringdwarsstraat 211, Amsterdam
Beroepen:
1818     Makelaar
van 1818 tot 1870     Kantoorbediende
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uit hoofde van eenige zoon finaal is vrijgesteld.
Petrus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1818 in Amsterdam met Maria Josepha Barbara Pasdeloup, 22 jaar oud. Maria is geboren in Utrecht, dochter van Philippus Josephus Pasdeloup en Cornelia Rijnberta Verheem. Zij is gedoopt op 08-02-1796 in Utrecht. Maria is overleden op 19-02-1830 in Amsterdam, 34 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 11-08-1847 in Amsterdam met Elisabeth Sweers, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 24-06-1820 in Amsterdam, dochter van Cornelia HenriŽtta Sweers. Elisabeth trouwde later op 20-08-1874 in Amsterdam met Hendrik Wierink (geb. Ī1819).
Adres:
1871     Amsterdam
Kind van Petrus en Elisabeth:
1 Petrus Cornelis Schouten, geboren op 08-03-1848 in Amsterdam. Volgt VIII-a.
huwelijksakte_petrus_cornelis_schouten_en_everdina_van_den_heuvel.jpg
36 Huwelijksakte Petrus Cornelis Schouten en Everdina van den Heuvel
VIII-a Petrus Cornelis Schouten (afb. 36) is geboren op 08-03-1848 in Amsterdam, zoon van Petrus Schouten (zie VII-a) en Elisabeth Sweers.
Adressen:
1871     Weteringdwarsstraat 211, Amsterdam
1873     Overtoom 179, Amsterdam
Beroep:
van 1871 tot 1905     Kantoorbediende
Militaire dienst:
1867     Nationale Militie.
Hij heeft eenen plaatsvervanger gesteld.
Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1871 in Amsterdam met Everdina van den Heuvel, 23 jaar oud. Everdina is geboren op 15-03-1847 in Ouder-Amstel, dochter van Jan van den Heuvel en Anna Elizabeth Scholmeijer. Everdina is overleden na 1905, minstens 58 jaar oud.
Kind van Petrus en Everdina:
1 Petrus Schouten, geboren op 25-10-1873 in Amsterdam. Volgt IX-a.
huwelijksakte_petrus_schouten_en_anna_maria_visser.jpg
37 Huwelijksakte Petrus Schouten en Anna Maria Visser
IX-a Petrus Schouten (afb. 37) is geboren op 25-10-1873 in Amsterdam, zoon van Petrus Cornelis Schouten (zie VIII-a) en Everdina van den Heuvel.
Adres:
1905     1e Helmersstraat 127, Amsterdam
Beroep:
1905     Onderwijzer
Militaire dienst:
1893     Nationale Militie.
hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld
Petrus trouwde, 31 jaar oud, op 20-07-1905 in Amsterdam met Anna Maria Visser, 24 jaar oud. Anna is geboren op 15-11-1880 in Amsterdam, dochter van Gerrit Visser en Maria Johanna Cornelia van der Harst.
doopakte_nicolaes_schouten1691.jpg
38 Doopakte Nicolaes Schouten
IV-b Nicolaas Schouten (afb. 38), zoon van Antony Schouten (zie III) en Johanna de Plancke. Hij is gedoopt op 20-11-1691 in Utrecht (Domkerk). Bij de doop van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Salomon de Blancke en Nicolaes Schouten. Nicolaas is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1736 in Utrecht (St. Janskerk).
Adressen:
van 1720 tot 1725     bij de Besembrug, Utrecht
1721     Tussen de Besem en Bakkerbrugh
1729     bij de Bakkerbrug, Utrecht
van 1729 tot 1734     Op de oude gragt bij de Besembrugh
1732     Tussen de Beijer en Bakkerbrugh, Utrecht
1736     Op de oude gragt bij de Bakkerbrugh, Utrecht
Beroep:
1719     Letterdienaar (Benaming voor zekere stedelijke beambten te Utrecht, wier ambt nog in 1805 wordt vermeld: hunne werkzaamheden waren, afgezien van enkele die hun uitsluitend toekwamen, ongeveer dezelfde als die van de stadsboden; als dienstkleeding droegen zij gewoonlijk een mantel ”metter statsletteren”, vanwaar vermoedelijk hun naam.)
Notariele akten:
12-03-1719     Huwelijkse voorwaarden

Notaris: J. WOERTMAN

Bruidegom: Nicolaas Schouten
Beroep: letterdienaar
Woonplaats: Utrecht

Assistent: Antony Schouten, vader

Bruid: Christina Postel

Assistent: Jacobus Postel, oom
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1719 in Utrecht (Catharijnekerk) met Christina Postel. Christina is een dochter van Postel.
Notariele akten:
31-08-1720     Procuratie - om inventaris te vorderen van de boedel van Christina Daelwyck tot inning van maandgelden van + Hendrik Postel by de VOC te Middelburg

Notaris: J. WOERTMAN

Constituant: Johanna Postel

Constituant: Christina Postel
Echtgenoot: geh. met Nicolaes Schouten

Assistent: Jacob Woertman
Beroep: notaris ’s hoofs van Utregt

Geconstitueerde: Nicolaes Schouten

Bijzonderheden:
lastgeefsters zyn medeŽrfgenamen van
Christina Daelwyck en van Hendrik Postel
27-09-1727     Openbare verkoping

Notaris: M. VAN LOBBRECHT

Erven Jacobus Postel den ouden:

Verkoper: Casper Kramer
Echtgenoot: x Johanna Postel
Verkoper: Jan Mannť
Verkoper: Nicolaes Schouten
Echtgenoot: x Christina Postel
Verkoper: Willem Postel
Gemachtigde: Frans Gravius van Adrichem
Verkoper: Hendrik Postel
Gemachtigde: Hendrik van Vleuten
Verkoper: Lidia Welman, onm. dochter + Maria Postel by Hermannus Welman
Voogd: Wernard van Vloten
Beroep: administrateur der momberkamer te Utrecht
Koper: Johanna Overeem
Echtgenoot: wed. Hendrik van Heerden
Borg: Arnoldus van Heerden
assistent: Egbertus van Heerden

Verwijzingen:
procuratie 22-5-1727 voor nots. G. van Hemert te Rotterdam procuratie 20-8-1727 voor nots. P. van Dieningen te Leiden procuratie 30-5-1727 voor nots. J.A. van Lobbrecht resolutie 8-9-1727 van stadsbestuur van Utrecht
onroerend goed:

huysinge c.a.; Varkemarkt
Belendingen: ene zyde: N.N. wed. N.N. van Heerden
Naam object: den Oyevaar

drie kameren en stal; Varkemarkt
ene zyde: N.N. wed. N.N. van Heerden andere zyde: Johannes ter Loose
22-10-1738     Voogdbenoeming

Notaris: W. VAN VLOTEN

Constituant: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaes Schouten

Geconstitueerde: Salomon Schouten, zwager

Geconstitueerde: Kasper Kramer, zwager

Verwijzingen: testament d.d. 25-09-1720 voor notaris J. Woertman
Bijzonderheden: tevens assumtie en substitutie wat betreft vaderlyk erfdeel
met acceptatie
01-05-1741     Schuldbekentenis - f 1.000,- vanwege lening

Notaris: W. VAN VLOTEN

Schuldenaar: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaes Schouten

Borg: Salomon Schouten

Schuldeiser: Elisabeth Lecaan
Echtgenoot: wed. Jean Brandon
20-12-1751     Procuratie - om te procederen, speciaal tegen zoon Antony Schouten

Notaris: W. VAN VLOTEN

Constituant: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaes Schouten

Geconstitueerde: Luyt van der Pauw
Beroep: procureur gerechte van Utrecht
20-09-1753     Testament

Notaris: E. VLAER

Testateur: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaas Schouten
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Geertruyd Schouten, dochter
Echtgenoot: gehuwd met Johannes van Laar
Beroep: koopman
Woonplaats: Amsterdam

Erfgenaam: Gerardus Schouten, zoon

Erfgenaam: Christina Schouten, dochter

Erfgenaam: Johanna Schouten, dochter

Erfgenaam: Hester Schouten, dochter

Bijzonderheden:

met benoeming van Wernard van Vloten, neef, notaris
te Utrecht en administrateur van de momberkamer,
tot executeur
blote legitieme portie voor Anthony Schouten, zoon
met benoeming van Johannis van Laar, schoonzoon, en
Petrus Schouten, neef, tot voogden
11-02-1766     Testament
Notaris: J. T. BLEKMAN

Testateur: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaas Schouten
Woonplaats: Utrecht

Haar 6 kinderen:

Erfgenaam: Anthony Schouten

Erfgenaam: Geertruyd Schouten
Echtgenoot: geh. met Johannes van Laar
Beroep: coopman
Woonplaats: Amsteldam

Erfgenaam: Gerardus Schouten

Erfgenaam: Christina Schouten

Erfgenaam: Johanna Schouten

Erfgenaam: Hester Schouten
Echtgenoot: geh. met Petrus Hossť
Beroep: predicant te Watergang
Bijzonderheden:
met benoeming van neef Arend Postel tot executeur met speciale
uitsluiting van haar zoon Anthony Schouten
met benoeming van zoon Gerardus Schouten tot voogd
01-03-1769     Executeursbenoeming - over haar boedel in plaats van Arend Postel, neef, met speciale uitsluiting van haar mede-erfgenaam Anthony Schouten

Notaris: J. T. BLEKMAN

Constituant: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaas Schouten
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Gerardus Schouten, zoon

Geconstitueerde: Dirk Wernard van Vloten
Beroep: notaris

Verwijzingen: testament d.d. 11-2-1766 voor notaris J.T. Blekman
Kinderen van Nicolaas en Christina:
1 Antonij Schouten, gedoopt op 03-11-1720 in Utrecht (Domkerk). Volgt V-b.
doopakte_geertruij_schouten.jpg
39 Doopakte Geertruij Schouten
2 Geertruij Schouten (afb. 39). Zij is gedoopt op 20-11-1721 in Utrecht (Buurkerk). Geertruij trouwde, 27 jaar oud, op 08-04-1749 in Utrecht met Johannes van Laar.
3 Gerardus Schouten.
Notariele akten:
29-01-1773     Huur en verhuur
Notaris: J. T. BLEKMAN

Verhuurder: Petrus Schouten

Gemachtigde: Gysbertus van Royen

Huurder: Gerardus Schouten
Woonplaats: Utrecht, nz Oudegraft tusschen de Backerbrugge en

Huurder: Johanna Schouten, zuster
Woonplaats: Utrecht, nz Oudegraft tusschen de Backerbrugge en Besembrugge
onroerend goed:
huyzinge, kelder en kluys; nz Oudegraft tusschen de Backerbrugge en Besembrugge
doopakte_nikolaas_schouten.jpg
40 Doopakte Nikolaas Schouten
4 Nikolaas Schouten (afb. 40). Hij is gedoopt op 15-11-1722 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_salamon_schouten.jpg
41 Doopakte Salomon Schouten
5 Salomon Schouten (afb. 41). Hij is gedoopt op 16-01-1724 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_salomon_schouten.jpg
42 Doopakte Salomon Schouten
6 Salomon Schouten (afb. 42). Hij is gedoopt op 12-12-1725 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_nicolaas_schouten1727.jpg
43 Doopakte Nicolaas Schouten
7 Nicolaas Schouten (afb. 43). Hij is gedoopt op 07-12-1727 in Utrecht (Buurkerk).
doopakte_christina_schouten.jpg
44 Doopakte Christina Schouten
8 Christina Schouten (afb. 44). Zij is gedoopt op 02-01-1729 in Utrecht (Jacobikerk).
doopakte_johanna_schouten1729.jpg
45 Doopakte Johanna Schouten
9 Johanna Schouten (afb. 45). Zij is gedoopt op 02-12-1729 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_clasina_schouten.jpg
46 Doopakte Clasina Schouten
10 Clasina Schouten (afb. 46). Zij is gedoopt op 05-11-1730 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_salomon_schouten1731.jpg
47 Doopakte Salomon Schouten
11 Salomon Schouten (afb. 47). Hij is gedoopt op 05-09-1731 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_hester_schouten.jpg
48 Doopakte Hester Schouten
12 Hester Schouten (afb. 48). Zij is gedoopt op 26-11-1732 in Utrecht (Domkerk).
Notariele akten:
17-03-1763     Toestemming - tot huwelyk met Petrus Hossee, bedienaar des goddelyken woords te Watergang, zoon van Jan Hossee te Amsterdam

Notaris: C. VAN BEEST

Verlener: Christina Postel
Echtgenoot: wed. Nicolaes Schouten
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Hester Schouten, dochter
Woonplaats: Utrecht
Hester trouwde, 30 jaar oud, op 04-04-1763 in Utrecht (St. Janskerk) met Petrus Hossee. Petrus is een zoon van Jan Hossee.
Beroep:
1763     Bedienaar des goddelyken woords te Watergang
doopakte_nicolaas_schouten1734.jpg
49 Doopakte Nicolaas Schouten
13 Nicolaas Schouten (afb. 49). Hij is gedoopt op 07-03-1734 in Utrecht (Buurkerk).
huwelijksakte__nh__antonij_schouten_en_aletta_coppe.jpg
50 Huwelijksakte (NH) Antonij Schouten en Aletta Coppe
V-b Antonij Schouten (afb. 50), zoon van Nicolaas Schouten (zie IV-b) en Christina Postel. Hij is gedoopt op 03-11-1720 in Utrecht (Domkerk).
Adressen:
1752     Agtert Stadhuijs, Utrecht
1752     Oudegragt, Utrecht
1753     bij Jacobijbrugh, Utrecht
van 1755 tot 1757     Op de oude gragt bij de Jacobibrug, Utrecht
1759     achter Clarenburg, Utrecht
1761     In de korte Lauwerstraat, Utrecht
1763     agter Klarenburg, Utrecht
1767     agter Clarenborg
1770     Oude Gracht bij de Watersteeg, Utrecht
1774     Op ’t Bagijnehof, Utrecht
Notariele akten:
26-12-1750     Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 59
Notaris: H. LAGERWEY
Bruidegom: Anthony Schouten
Woonplaats: Utrecht
Bruid: Aletta Coppe
Woonplaats: Utrecht
Assistent: Gerrit Coppe, vader
Woonplaats: Utrecht
Inventarisnummer: U209a001
Antonij trouwde, 31 jaar oud, op 07-03-1752 in Utrecht (Catrijnekerk) met Aletta Coppe. Aletta is een dochter van Gerardus (Gerrit) Coppe en Sara Veldhoven.
Adres:
1752     Op de oude gragt bij de Waardpoort, Utrecht
Notariele akten:
09-10-1760     Notaris: H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Samenvatting:

Attestatie over de bekendheid met Gysbertus Finje, zwager van de requirant en zoon van Jan Finje te Utrecht, welke Gysbertus Finje tydens zyn verblyf in Utrecht is getrouwd met Anna Maria Cop, dochter van Gerardus Cop, meester garentwynder te Utrecht en Sara Veldhoven en daarna als commandeur voor de VOC te Enkhuizen naar Oost-IndiŽ is vertrokken en over al welke personen niets kwalyks bekend is
Personen:

Attestant: Jan Visser

Attestant: Adrianus Lomeyer

Attestant: Hendrik Toornburgh

Requirant: Anthony Schouten
Kinderen van Antonij en Aletta:
1 Nicolaas Schouten, gedoopt op 09-03-1752 in Utrecht (Jacobikerk). Volgt VI-c.
doopakte_sara_schouten.jpg
51 Doopakte Sara Schouten
2 Sara Schouten (afb. 51). Zij is gedoopt op 14-12-1753 in Utrecht (Domkerk).
3 Antoniť Schouten, geboren in Utrecht. Volgt VI-d.
doopakte_anna_maria_schouten.jpg
52 Doopakte Anna Maria Schouten
4 Anna Maria Schouten (afb. 52). Zij is gedoopt op 03-11-1757 in Utrecht (Jacobikerk).
doopakte_gerardus_schouten1759.jpg
53 Doopakte Gerardus Schouten
5 Gerardus Schouten (afb. 53). Hij is gedoopt op 30-11-1759 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_salemon_schouten.jpg
54 Doopakte Salemon Schouten
6 Salemon Schouten (afb. 54). Hij is gedoopt op 09-09-1761 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_christina_aletta_schouten.jpg
55 Doopakte Christina Aletta Schouten
7 Christina Aletta Schouten (afb. 55). Zij is gedoopt op 16-10-1763 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_gijsbertus_schouten.jpg
56 Doopakte Gijsbertus Schouten
8 Gijsbertus Schouten (afb. 56). Hij is gedoopt op 23-12-1767 in Utrecht (Domkerk).
doopakte_anna_maria_schouten1770.jpg
57 Doopakte Anna Maria Schouten
9 Anna Maria Schouten (afb. 57). Zij is gedoopt op 11-09-1770 in Utrecht (Catharijnekerk). Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Kop en Sara Voldhoven.
doopakte_aletta_schouten.jpg
58 Doopakte Aletta Schouten
10 Aletta Schouten (afb. 58). Zij is gedoopt op 17-03-1774 in Utrecht (Jacobikerk).
doopakte_nicolaas_schouten.jpg
59 Doopakte Nicolaas Schouten
VI-c Nicolaas Schouten (afb. 59), zoon van Antonij Schouten (zie V-b) en Aletta Coppe. Hij is gedoopt op 09-03-1752 in Utrecht (Jacobikerk). Nicolaas is overleden op 27-03-1822 in Purmerland, 70 jaar oud.
Adressen:
1781     In de Niezel, Amsterdam
1783     Purmerland
Beroep:
1822     Chirurgijn
Nicolaas:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 09-03-1784 in Amsterdam met Clasina Catharina Verburg, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 23-10-1783 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Clasina is geboren omstreeks 1757 in Utrecht, dochter van Adriana van Scherpenzeel. Clasina is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1791 in Sloterdijk.
Adres:
1783     Binnewieringerstraat, Amsterdam
Religie:
1783     Rooms
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-09-1793 in Sloterdijk met Trijntje Sieuwerts.
Adres:
1828     Urcem
Beroep:
1828     Vroedvrouw
Kinderen van Nicolaas en Clasina:
doopakte_aderjaana_aletha_schouten.jpg
60 Doopakte Aderjaana Aletha Schouten
1 Aderjaana Aletha Schouten (afb. 60). Zij is gedoopt op 16-01-1785 in Purmerland.
doopakte_adrjana_aletha_schouten.jpg
61 Doopakte Adrjana Aletha Schouten
2 Adrjana Aletha Schouten (afb. 61). Zij is gedoopt op 12-03-1786 in Purmerland. Adrjana:
(1) trouwde met ∆giedius van Velsen. ∆giedius is overleden op 23-10-1821 in Buijksloot.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 21-06-1823 in Nieuwendam met Johann Andreas Bergner, 34 jaar oud. Johann is geboren op 17-05-1789 in Friedeburg (Oost Friesland), zoon van Heike Heinrich Bergner en Taalke Maria. Hij is gedoopt op 18-05-1789 in Friedeburg (Oost Friesland).
Beroep:
1823     Arbeider
doopakte_antonetta_schouten.jpg
62 Doopakte Antonetta Schouten
3 Antonetta Schouten (afb. 62). Zij is gedoopt op 11-10-1789 in Sloterdijk.
Kinderen van Nicolaas en Trijntje:
doopakte_antonetta_schouten1794.jpg
63 Doopakte Antonetta Schouten
4 Antonetta Schouten (afb. 63), geboren op 16-08-1794 in Sloterdijk. Zij is gedoopt op 24-08-1794 in Sloterdijk. Bij de doop van Antonetta waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Siewerts en Swaantje Stoop.
doopakte_klaas_schouten.jpg
64 Doopakte Klaas Schouten
5 Klaas Schouten (afb. 64), geboren op 14-12-1795 in Sloterdijk. Hij is gedoopt op 20-12-1795 in Sloterdijk. Bij de doop van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Siewers en Zwaantje Stoof.
doopakte_klaas_schouten1797.jpg
65 Doopakte Klaas Schouten
6 Klaas Schouten (afb. 65), geboren op 18-02-1797 in Sloterdijk. Hij is gedoopt op 26-02-1797 in Sloterdijk. Bij de doop van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Siewerts en Zwaantje Stoop.
doopakte_johanna_schouten.jpg
66 Doopakte Johanna Schouten
7 Johanna Schouten (afb. 66), geboren op 05-08-1798 in Sloterdijk. Zij is gedoopt op 05-08-1798 in Sloterdijk. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Sieuwerts en Zwaantje Stoop.
Adres:
1828     Bovencarspel
Beroep:
1828     Dienstbode
Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1828 in Hoogkarspel met Klaas Roosendaal, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 27-09-1800 in Grootebroek, zoon van Willem Meijndertsz Roosendaal en Cornelisje Klaas Meins.
Beroep:
1828     Schoenmaker
huwelijksakte_albert_koster_en_claasina_schouten.jpg
67 Huwelijksakte Albert Koster en Claasina Schouten
8 Claasina Schouten (afb. 67), geboren op 25-06-1804 in Purmerland. Zij is gedoopt op 01-07-1804 in Purmerland.
Adres:
1828     Ursem
Beroep:
1828     Naaijster
Claasina trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1828 in Beets met Albert Koster, 26 jaar oud. Albert is geboren op 31-01-1802 in Beets, zoon van Pieter Koster en Antje Stuurman.
Beroep:
1828     Broodbakker
huwelijksaangifte_anthonie_schouten_en_eva_franciska_meijnhart.jpg
68 Huwelijksaangifte Anthonie Schouten en Eva Franciska Meijnhart
VI-d Antoniť Schouten (afb. 68) is geboren in Utrecht, zoon van Antonij Schouten (zie V-b) en Aletta Coppe. Hij is gedoopt op 19-10-1755 in Utrecht (Jacobikerk). Antoniť is overleden op 12-09-1824 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Adressen:
1781     Reguliersbreestraat, Amsterdam
1783     Botermarkt, Amsterdam
van 1812 tot 1814     Sint Pieterdwarsstraat boven no. 10, Amsterdam
1824     Zuikerbakkersteeg 8, Amsterdam
Beroepen:
1812     Kleerenmakers knecht
1814     Kleermaker
1820     Werkman
1824     Kleremaker
Religie:
1781     Gereformeerd
Vermeld:
1781     Ondertekende huwelijksaangifte met kruisje
van 1812 tot 1820     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes Daniel Schouten (1814-1858) [zie VIII-b]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Anthonij Schouten (geb. 1812) [zie VII-b,3]    [grootvader vaderszijde]
eva_francisca_mijnhard_overlijdensakte_1824.jpg
69 Overlijdensakte Eva Francisca Mijnhard
Antoniť trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1781 in Amsterdam met Eva Francisca Meinhardt (afb. 69), 23 jaar oud, nadat zij op 30-03-1781 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Antoniť en Eva: Bij huwelijksaangifte: Anthonie Schouten van Utrecht, gerformeert oud 26 jaren op de Reguliersbreestraat Ouders dood, geassisteerd door sijn broer Nicolaas Schouten in de Niezel
Eva Franciska Meijnhart van de Graaf, gerformeert oud 23 jaren in de Nes, geassisteerd met haar moeder Anna maria Evelings
Eva is geboren op 23-10-1757 in Grave (NB), dochter van Johan Daniel Mijnhart en Anna Maria Evelings. Eva is overleden op 28-05-1824 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Adressen:
1781     Nes, Amsterdam
1824     Zuikerbakkersteeg 8, Amsterdam
Religie:
1781     Gereformeerd
Vermeld:
1781     Ondertekende huwelijksaangifte met kruisje
Alias familienaam:
Mijnhart
Kinderen van Antoniť en Eva:
1 Gerardus Schouten, gedoopt op 08-11-1781 in Amsterdam (Amstelkerk). Volgt VII-b.
2 Johannes DaniŽl Schouten, gedoopt op 22-09-1784 in Amsterdam (Zuiderkerk). Volgt VII-c.
doopakte_anthony_schouten.jpg
70 Doopakte Anthony Schouten
3 Anthonij Schouten (afb. 70). Hij is gedoopt op 04-11-1789 in Amsterdam (Zuiderkerk). Bij de doop van Anthonij waren de volgende getuigen aanwezig: Alida Sacelť en Anthonij Schouten.
Religie:
1789     Hervormd
Getuige bij:
13-09-1809     doop Eva Francisca Schouten (geb. 1809) [zie VII-b,2]    [oom vaderszijde]
doopakte_alletta_katrina_schouten.jpg
71 Doopakte Alletta Katrina Schouten
4 Alletta Katrina Schouten (afb. 71). Zij is gedoopt op 22-05-1791 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Bij de doop van Alletta waren de volgende getuigen aanwezig: Allette Kop en Johannis Mijnhirdt. Alletta is overleden vůůr 1873, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alletta: na 1859
Beroep:
1814     Schoonmaakster
Alletta trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1814 in Amsterdam met Jurriaan Grootkop, 24 jaar oud. Jurriaan is een zoon van Johannes Grootkop en Joanna van Leusden. Hij is gedoopt op 19-11-1789 in Amsterdam. Jurriaan is overleden op 05-12-1883 in Amsterdam, 94 jaar oud.
Beroep:
1814     Kruier
doopakte_anna_catrina_schouten.jpg
72 Doopakte Anna Catrina Schouten
5 Anna Catrina Schouten (afb. 72), geboren op 30-03-1795 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 03-04-1795 in Amsterdam (Oude Kerk). Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catrina Lagerwaan en Rijk Rijkse.
Adres:
van 1820 tot 1826     Suikerbakkersteeg 8, Amsterdam
Beroep:
van 1820 tot 1826     Werkster
Religie:
1795     Hervormd
Anna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1820 in Amsterdam met Dirk Diklerk, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 21-08-1793 in Amsterdam, zoon van Dirk Diklerk en Maria van Dijk. Dirk is overleden op 29-04-1822 in Amsterdam, 28 jaar oud.
Beroep:
1820     Schoenmakersknegt
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 26-07-1826 in Amsterdam met Johannes Dames, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 20-01-1798 in Wezel (Pruisen), zoon van Dirk Dames en Neeltje Aalbregts.
Beroepen:
1826     Sjouwer
1826     Militair
doopakte_maria_schouten.jpg
73 Doopakte Maria Schouten
6 Maria Schouten (afb. 73), geboren op 28-07-1797 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 02-08-1797 in Amsterdam (Zuiderkerk). Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Schouten en Pieter Zuijdendorp.
Religie:
1797     Hervormd
doopakte_johannies_fransiscus_schouten.jpg
74 Doopakte Johannies Fransiscus Schouten
7 Johannies Fransiscus Schouten (afb. 74), geboren op 12-12-1800 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 14-12-1800 in Amsterdam (Oude Kerk). Bij de doop van Johannies waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Mijnhard en Aletta Schouten.
Religie:
1800     Hervormd
huwelijksaangifte_gerhardus_schouten_en_hendrica_velling.jpg
75 Huwelijksaangifte Gerhardus Schouten en Hendrica Velling
VII-b Gerardus Schouten (afb. 75), zoon van Antoniť Schouten (zie VI-d) en Eva Francisca Meinhardt. Hij is gedoopt op 08-11-1781 in Amsterdam (Amstelkerk). Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Zuzanna Maria Brieswal en Gerret Schouten. Gerardus is overleden op 20-02-1820 in Amsterdam, 38 jaar oud.
Adressen:
1805     Aan de botermarkt, Suikerbakkersteeg 1
1812     Suikerbakkersteeg bij de Botermarkt 16, Amsterdam
1814     Sint Pieterdwarsstraat, Amsterdam
1820     Binnen Gasthuis, Amsterdam
Beroepen:
van 1812 tot 1814     Schoenmaakers knegt
1820     Schoenmaker
Religies:
1781     Hervormd
1805     Gereformeerd (In die tijd hetzelfde als Hervormd.)
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 23-06-1805 in Amsterdam met Hendrieka Velling, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 31-05-1805 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hendrieka is geboren omstreeks 1781, dochter van Maria Kop. Hendrieka is overleden op 19-04-1857 in Amsterdam, ongeveer 76 jaar oud.
Adres:
1834     ’s Gravenhage
Beroep:
1834     Werkster
Vermeld:
1805     Ondertekende huwelijksaangifte met kruisje
Kinderen van Gerardus en Hendrieka:
1 Maria Willemina Schouten, geboren op 25-09-1805 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 29-09-1805 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Kop en Johannes DaniŽl Schouten (1784-1842) [zie VII-c] [oom vaderszijde].
Religie:
1805     Hervormd
eva_francisca_schouten_doopextract.jpg
76 Doopextract Eva Francisca Schouten
2 Eva Francisca Schouten (afb. 76), geboren op 11-09-1809 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 13-09-1809 in Amsterdam (Zuiderkerk). Bij de doop van Eva waren de volgende getuigen aanwezig: Francisca Mijnhart en Anthonij Schouten (geb. 1789) [zie VI-d,3] [oom vaderszijde].
Adres:
1834     Oude Kerksplein 10, Amsterdam
Religie:
1809     Hervormd
Eva trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1834 in Amsterdam met Laurens Jacobus Heijnen, 28 jaar oud. Laurens is geboren op 18-01-1806 in Amsterdam, zoon van Laurens Heijnen en Engel Geertruij Brinkman.
Beroep:
1834     Boekbinder
anthonij_schouten_geboorteakte_1812.jpg
77 Geboorteakte Anthonij Schouten
3 Anthonij Schouten (afb. 77), geboren op 05-06-1812 in Amsterdam. Bij de geboorteaangifte van Anthonij was de volgende getuige aanwezig: Antoniť Schouten (1755-1824) [zie VI-d] [grootvader vaderszijde].
Beroep:
1844     Schoenmaker
4 Johannes Daniel Schouten, geboren op 22-09-1814 in Amsterdam. Volgt VIII-b.
huwelijksakte_frans_hendrik_brinkman_en_gerritje_schouten.jpg
78 Huwelijksakte Frans Hendrik Brinkman en Gerritje Schouten
5 Gerritje Schouten (afb. 78), geboren omstreeks 1817 in Amsterdam.
Beroep:
1841     Naaister
Gerritje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-05-1841 in Amsterdam met Frans Hendrik Brinkman, ongeveer 21 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1820 in Amsterdam, zoon van Arnold Hendrik Brinkman en Catharina Quitman.
Beroep:
1841     Boekbinder
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1814.jpg
79 Geboorteakte Johannes Daniel Schouten
VIII-b Johannes Daniel Schouten (afb. 79) is geboren op 22-09-1814 in Amsterdam, zoon van Gerardus Schouten (zie VII-b) en Hendrieka Velling. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Antoniť Schouten (1755-1824) [zie VI-d] [grootvader vaderszijde]. Johannes is overleden op 02-12-1858 in Amsterdam, 44 jaar oud.
Adressen:
1844     Boomstraat, Amsterdam
1853     Boomstraat 34, Amsterdam
1856     Boomstraat 595, Amsterdam
Beroepen:
1841     Militaire
1844     Bediende
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 27-11-1844 in Amsterdam met Grietje Kuijper, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 16-02-1819 in Sloten (NH), dochter van Frederik Gerritz Kuijper en Charlotta Mark. Grietje is overleden op 25-02-1856 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Kind van Johannes en Grietje:
1 Johannes Daniel Schouten, geboren op 01-10-1853 in Amsterdam. Volgt IX-b.
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1853.jpg
80 Geboorteakte Johannes Daniel Schouten
IX-b Johannes Daniel Schouten (afb. 80) is geboren op 01-10-1853 in Amsterdam, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie VIII-b) en Grietje Kuijper. Johannes is overleden op 12-09-1935 in Castricum, 81 jaar oud.
Adressen:
1875     Wijk P, nummer 234, Den Helder
van 1876 tot 1881     Wijk J nummer 30, Den Helder
1878     Vinkenstraat 83, Amsterdam
1878     Vinkenstraat 4, Amsterdam
1878     Wijk P, nummer 234, Den Helder
vanaf 06-03-1878     Amsterdam
1879     Wijk F nummer 30A, Nieuwer Amstel
1884     Wijk F nummer 41, Nieuwer Amstel
1892     Govert Flinckstaat 37, Amsterdam
van 1894 tot 1896     Ruijsdaelstraat 6, Haarlem
van 1903 tot 1918     Haarlem
vanaf 30-07-1935     Castricum (Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch)
Beroepen:
1875     Stafmuzikant bij de marine
1876     Muzikant bij de marine
1878     Muzikant
van 1879 tot 1884     Muziekmeester
van 1892 tot 1903     Muziekonderwijzer
van 1907 tot 1917     Musicus
1917     Muziekleeraar
1918     Violist
1929     Kapelmeester
Alias voornaam:
Jan Daniel
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Vrijgesteld uithoofde van eigen militairen dienst.
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 04-02-1875 in Den Helder met Maria Sligtenhorst, 20 jaar oud. Maria is geboren op 16-07-1854 in Rijssen, dochter van Johannes Sligtenhorst en Hendrika Sophia Sindricus. Maria is overleden op 06-01-1917 in Haarlem, 62 jaar oud.
Adres:
1875     Kampen
Kinderen van Johannes en Maria:
johannes_dani_l_schouten_geboorteakte_1875.jpg
81 Geboorteakte Johannes DaniŽl Schouten
1 Johannes DaniŽl Schouten (afb. 81), geboren op 06-02-1875 in Den Helder. Johannes is overleden op 07-04-1899 in Haarlem, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1892. Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
1895     Amsterdam
1899     Berckheijdestraat 18, Haarlem
Militaire dienst:
1895     Nationale Militie.
Vrijgesteld wegens lichaamsgebrek.
johan_marie_schouten_geboorteakte_1876.jpg
82 Geboorteakte Johan Marie Schouten
2 Johan Marie Schouten (afb. 82), geboren op 22-10-1876 in Den Helder. Johan is overleden op 16-04-1878 in Amsterdam, 1 jaar oud.
lourens_jacobus_schouten_geboorteakte_1878.jpg
83 Geboorteakte Laurens Jacobus Schouten
3 Lourens Jacobus Schouten (afb. 83), geboren op 08-02-1878 in Den Helder. Lourens is overleden op 13-09-1878 in Amsterdam, 7 maanden oud.
4 Johan Marie Schouten, geboren op 16-09-1879 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-a.
5 Henri Schouten, geboren op 14-11-1881 in Nieuwer Amstel. Volgt X-b.
6 Karel Frans Louis Schouten, geboren op 07-05-1884 in Nieuwer Amstel. Volgt X-c.
7 Maria Anna Margaretha Schouten, geboren omstreeks 1887 in Nieuwer-Amstel. Maria trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 12-09-1929 in Amsterdam met Bertus Vink, 58 jaar oud. Bertus is geboren op 02-07-1871 in Zuidlaren, zoon van Philippus Wilhelmus Vink en Diena Donker.
8 Charles Schouten, geboren omstreeks 1891 in Nieuwer Amstel. Charles is overleden op 10-08-1942 in Bloemendaal, ongeveer 51 jaar oud.
9 Willem Schouten, geboren op 18-08-1892 in Amsterdam. Volgt X-d.
10 Laurens Jacobus Schouten, geboren op 10-09-1894 in Haarlem. Volgt X-e.
margaretha_schouten_geboorteakte_1896.jpg
84 margaretha schouten geboorteakte 1896
11 Margaretha Schouten (afb. 84), geboren op 02-07-1896 in Haarlem.
johan_marie_schouten_geboorteakte_1879.jpg
85 Geboorteakte Johan Marie Schouten
X-a Johan Marie Schouten (afb. 85) is geboren op 16-09-1879 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie IX-b) en Maria Sligtenhorst. Johan is overleden op 13-04-1919 in Amsterdam, 39 jaar oud.
Adressen:
1906     Schoterweg 100 rood, Schoten
1907     Amsterdam
1917     ’s Gravenhage
vanaf 06-06-1918     ZW Buitensingel 118b, ’s Gravenhage
Beroepen:
1903     Muziekonderwijzer
1906     Muziekleeraar
van 1907 tot 1917     Musicus
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Johan trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1903 in Haarlem met Anna Cornelia Pol, 23 jaar oud. Anna is geboren op 30-10-1879 in Lisse. Anna is overleden op 08-06-1944 in ’s Gravenhage, 64 jaar oud.
Adressen:
vanaf 15-06-1920     Prinsengracht 56, ’s Gravenhage
vanaf 14-01-1925     Wesselstraat 308, ’s Gravenhage
Beroep:
Kantoorbediende
Kinderen van Johan en Anna:
johannes_daniel_schouten_overlijdensakte_1906.jpg
86 Overlijdensakte Johannes Daniel Schouten
1 Johannes Daniel Schouten (afb. 86), geboren omstreeks 1904 in Haarlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1904. Johannes is overleden op 06-12-1906 in Schoten, ongeveer 2 jaar oud.
alida_schouten_gezinskaart.jpg
87 alida schouten gezinskaart
2 Alida Schouten (afb. 87), geboren op 02-12-1905 in Schoten. Alida is overleden na 1946, minstens 41 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende
Religie:
Nederlands Hervormd
Alida trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1925 in ’s Gravenhage met Jacob Cornelis Zwart, 32 jaar oud. Jacob is geboren op 15-10-1892 in Beverwijk. Jacob is overleden op 28-05-1946 in Voorburg, 53 jaar oud.
Beroep:
Musicus
3 Marius Schouten, geboren op 10-02-1907 in Schoten. Volgt XI-a.
marius_schouten_gezinskaart.jpg
88 Gezinskaart Marius Schouten
XI-a Marius Schouten (afb. 88) is geboren op 10-02-1907 in Schoten, zoon van Johan Marie Schouten (zie X-a) en Anna Cornelia Pol. Marius is overleden op 23-10-2003, 96 jaar oud. Hij is begraven in Voorburg (Oosterbegraafplaats).
Beroepen:
Rijwielhersteller
Werktuigbouwkundige
Religie:
Nederlands Hervormd
Marius trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1933 met Catharina Adriana Johanna (Tine) Mullaart, 31 jaar oud. Tine is geboren op 22-06-1902 in Gouda. Tine is overleden op 25-03-1985, 82 jaar oud. Zij is begraven in Voorburg (Oosterbegraafplaats).
Beroep:
Beeldend kunstenaar
Kinderen van Marius en Tine:
1 Anne Marie Schouten.
2 Cornelia Jeanne Schouten.
3 Marianne Schouten.
henri_schouten_geboorteakte_1881.jpg
89 Geboorteakte Henri Schouten
X-b Henri Schouten (afb. 89) is geboren op 14-11-1881 in Nieuwer Amstel, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie IX-b) en Maria Sligtenhorst.
Adres:
1917     Leiden
Beroepen:
1907     Kantoorbediende
1917     Koopman
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Henri trouwde, 25 jaar oud, op 17-10-1907 in Haarlem met Louisa Anthonia Juliana van der Veer, 30 jaar oud. Louisa is geboren op 26-08-1877 in Naarden, dochter van Anthonie van der Veer en Louisa Wilhelmina Juliana Knapp.
huwelijksakte_schouten_de_jong.jpg
90 Huwelijksakte Schouten-de Jong
X-c Karel Frans Louis Schouten (afb. 90) is geboren op 07-05-1884 in Nieuwer Amstel, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie IX-b) en Maria Sligtenhorst.
Adressen:
1907     Haarlem
1917     Zaandam
Beroepen:
1907     Meubelmaker
1917     Fabriekschef
Karel trouwde, 32 jaar oud, op 15-03-1917 in Haarlem met Maria Catharina de Jong, 29 jaar oud. Maria is geboren op 27-05-1887 in Haarlem, dochter van Willem de Jong en Johanna Gezina Voetelink.
willem_schouten_geboorteakte_1892.jpg
91 Geboorteakte Willem Schouten
X-d Willem Schouten (afb. 91) is geboren op 18-08-1892 in Amsterdam, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie IX-b) en Maria Sligtenhorst. Willem is overleden op 29-10-1943 in Amersfoort, 51 jaar oud.
Adres:
1917     Amersfoort
Beroepen:
1917     Muzikant
1943     Stafmuzikant
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 29-11-1917 in Breda met Christina Anna van der Schaar, 25 jaar oud. Christina is geboren op 28-04-1892 in Haarlem, dochter van Johannes van der Schaar en Catharina A.H. Schouten. Christina is overleden na 1943, minstens 51 jaar oud.
huwelijksakte_schouten_vink.jpg
92 Huwelijksakte Schouten-Vink
X-e Laurens Jacobus Schouten (afb. 92) is geboren op 10-09-1894 in Haarlem, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie IX-b) en Maria Sligtenhorst.
Adres:
1918     Tolstraat 26, Amsterdam
Beroep:
1918     Kleermaker
Laurens trouwde, 23 jaar oud, op 30-01-1918 in Amsterdam met Wilhelmina Johanna Vink, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 25-04-1888 in Groningen, dochter van Philippus Wilhelmus Vink en Diena Donker.
doopakte_johannis_daniel_schouten.jpg
93 Doopakte Johannis Daniel Schouten
VII-c Johannes DaniŽl Schouten (afb. 93), zoon van Antoniť Schouten (zie VI-d) en Eva Francisca Meinhardt. Hij is gedoopt op 22-09-1784 in Amsterdam (Zuiderkerk). Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Daniel Hobree en Marijane Hobree. Johannes is overleden op 25-03-1842 in ’s Gravenhage, 57 jaar oud.
Adres:
1810     ’s Gravenhage
Beroepen:
Particulier
van 1812 tot 1813     Marchand
van 1816 tot 1820     Koopman
1831     Tapper
1840     Koopman
Religie:
1784     Hervormd
Getuige bij:
29-09-1805     doop Maria Willemina Schouten (geb. 1805) [zie VII-b,1]    [oom vaderszijde]
elizabeth.0_smulders_overlijdensakte.jpg
94 Overlijdensakte Elizabeth Smulders
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 09-12-1810 in ’s Gravenhage met Elizabeth Smulders (afb. 94), ongeveer 19 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1791 in ’s Gravenhage, dochter van Johannes Smulders en Maria van Rooij. Elizabeth is overleden op 16-11-1831 in ’s Gravenhage, ongeveer 40 jaar oud.
Adressen:
1810     ’s Gravenhage
1831     Wijk P, nummer 241, ’s Gravenhage
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
marie_schouten_geboorteakte_1812.jpg
95 Geboorteakte Marie Schouten
1 Maria Schouten (afb. 95), geboren op 24-05-1812 in ’s Gravenhage. Maria is overleden op 13-06-1817 in ’s Gravenhage, 5 jaar oud.
antoine_joan_schouten_geboorteakte_1813.jpg
96 Geboorteakte Antoine Jean Schouten
2 Antonie Johannes Schouten (afb. 96), geboren op 04-09-1813 in ’s Gravenhage. Antonie is overleden op 01-01-1836 in Bergen op Zoom, 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonie: Militair Hospitaal
Antonie bleef ongehuwd.
Beroep:
Kanonnier der tweede klasse bij de eerste compagnie van het zesde batallion artelleriť Nationale Militie
3 Martinus Schouten, geboren op 29-02-1816 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-c.
4 Johannes Daniel Schouten, geboren op 11-10-1818 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-d.
5 Franciscus Antonius Schouten, geboren op 07-09-1820 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-e.
martinus.0_schouten_geboorteakte.jpg
97 Geboorteakte Martinus Schouten
VIII-c Martinus Schouten (afb. 97) is geboren op 29-02-1816 in ’s Gravenhage, zoon van Johannes DaniŽl Schouten (zie VII-c) en Elizabeth Smulders. Martinus is overleden op 23-09-1893 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Adressen:
1844     ’s Gravenhage
1849     Dirk van Hasselsteeg, Amsterdam
1855     Dirk van Hasselsteeg 578, buurt H, nr. 578, Amsterdam
1858     Engelschesteeg, buurt L, no. 743, Amsterdam
1878     Groote Kattenburgerstraat 120, Amsterdam (Inwondend bij zoon Franciscus Antonius Thomas)
1885     Marnixstraat 145, Amsterdam
van 1888 tot 1890     Egelantiersgracht 192, Amsterdam
Beroepen:
1840     Boekbinder
van 1842 tot 1885     LiniŽerder (Werkman in een drukkerij)
1855     Werkman
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
jansje.0_van_meurs_geboorteakte.jpg
98 Geboorteakte Jansje van Meurs
Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1840 in Den Haag met Jansje van Meurs (afb. 98), 20 jaar oud. Jansje is geboren op 04-12-1819 in Arnhem, dochter van Hermina van Meurs. Jansje is overleden op 20-03-1874 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep:
1840     Dienstbode
Kinderen van Martinus en Jansje:
1 Johannes Daniel Schouten, geboren op 15-02-1842 in ’s-Gravenhage. Volgt IX-c.
michael_martinus_schouten_gboorteakte_1845.jpg
99 Geboorteakte Michael Martinus Schouten
2 Michael Martinus Schouten (afb. 99), geboren op 27-02-1845 in ’s Gravenhage. Michael is overleden op 19-03-1845 in ’s Gravenhage, 20 dagen oud.
3 Franciscus Antonius Thomas Schouten, geboren op 21-12-1847 in ’s Gravenhage. Volgt IX-d.
4 Henricus Martinus Schouten, geboren op 08-12-1849 in Amsterdam. Volgt IX-e.
5 Michael Jacobus Schouten, geboren op 25-07-1852 in Amsterdam. Volgt IX-f.
6 Josephus Antonius Gerardus Schouten, geboren op 13-12-1855 in Amsterdam. Volgt IX-g.
7 Frederik Johannes Hermanus Schouten, geboren op 20-10-1858 in Amsterdam. Volgt IX-h.
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1842.jpg
100 Geboorteakte Johannes Daniel Schouten
IX-c Johannes Daniel Schouten (afb. 100) is geboren op 15-02-1842 in ’s-Gravenhage, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs. Johannes is overleden op 25-01-1927 in Nijmegen, 84 jaar oud.
Adressen:
1864     Sint Nicolaasstraat 194, Amsterdam
1885     St. Jansstraat 8, Amsterdam
van 26-04-1904 tot 21-12-1905     Spoorstraat 54, Den Helder
vanaf 21-12-1905     Vijzelgracht 43, Amsterdam
Beroepen:
1864     LiniŽerder
1885     Magazijnmeester
1901     Chef van een fabriek
van 1905 tot 1927     Winkelier
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1864 in Amsterdam met Theodora Hendrina Groothand, 26 jaar oud. Theodora is geboren op 10-03-1838 in Grave, dochter van Petrus Groothand en Theadora Tilleman. Theodora is overleden op 28-02-1899 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Beroep:
1864     Dienstbaar
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 16-10-1901 in Nijmegen met Ardina Maria Jansen, 36 jaar oud. Ardina is geboren op 29-10-1864 in Nijmegen, dochter van Jacobus Anthonius Jansen en Sanderina Popping. Ardina is overleden op 12-03-1946 in Nijmegen, 81 jaar oud.
franciscus_antonius_thomas_schouten_geboorteakte_1847.jpg
101 Geboortakte Franciscus Antonius Thomas Schouten
IX-d Franciscus Antonius Thomas Schouten (afb. 101) is geboren op 21-12-1847 in ’s Gravenhage, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs. Franciscus is overleden na 1916, minstens 69 jaar oud.
Adressen:
1876     Derde Kattenburgerdwarssstraat 1, Amsterdam
1878     Groote Kattenburgerstraat 120, Amsterdam
1880     Groote Kattenburgerstraat 122, Amsterdam
van 1882 tot 1884     ’s Gravenhage
1886     Pieter Vlamingstraat 15, Amsterdam
van 1890 tot 1896     Plantage Prinsenlaan 18, Amsterdam
1901     Amsterdam
Beroepen:
1875     Sergeant bij de mariniers
1876     Sergeant
van 1877 tot 1882     Sergeant Majoor
van 1884 tot 1893     Adjudant-onderofficier
van 1901 tot 1904     Boekhouder
van 1904 tot 1916     Kantoorbediende
Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 17-11-1875 in Amsterdam met Johanna Catharina Hol, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 10-05-1855 in Amsterdam, dochter van Gijsbert Hol en Catharina Petronella Harden. Johanna is overleden na 1916, minstens 61 jaar oud.
Beroep:
1875     Naaister
Kinderen van Franciscus en Johanna:
1 Josephus Martinus Johannes Schouten, geboren op 21-08-1876 in Amsterdam. Volgt X-f.
2 Petrus Cornelis Alphonsus Schouten, geboren op 13-09-1878 in Amsterdam. Volgt X-g.
maria_theodora_johanna_schouten_geboorteakte_1880.jpg
102 Geboorteake Maria Theodora Johanna Schouten
3 Maria Theodora Johanna Schouten (afb. 102), geboren op 04-09-1880 in Amsterdam. Maria trouwde, 35 jaar oud, op 15-02-1916 in Alkmaar met Gerardus Jurianus Genefaas, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 27-07-1888 in Utrecht, zoon van Adrianus Gerardus Genefaas en Anna Cornelia de Jongh.
Beroep:
1916     Electricien
catharina_francisca_schouten_geboortakte_1882.jpg
103 Geboorteakte Catharina Francisca Schouten
4 Catharina Francisca Schouten (afb. 103), geboren op 16-10-1882 in ’s Gravenhage. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 07-01-1904 in Amsterdam met Johannes Hendricus Galesloot, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 23-11-1878 in Amsterdam, zoon van Joannes Theodorus Galesloot en Margaretha Alida Opdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1878.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Op de akte van 22 november 1878 staat dat Johannes Hendricus geboren is op 23 november!!
Johannes is overleden op 19-10-1945 in Haarlem, 66 jaar oud.
Beroep:
1904     Koetsier
martina_maria_jacoba_schouten_geboorteakte_1884.jpg
104 Geboorteakte Martina Maria Jacoba Schouten
5 Martina Maria Jacoba Schouten (afb. 104), geboren op 21-08-1884 in ’s Gravenhage.
Adres:
1915     Hobbemastraat 20, Amsterdam
Martina trouwde, 31 jaar oud, op 29-09-1915 in Amsterdam met Johannes Biekmann, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 03-04-1887 in Amsterdam, zoon van Antonius Bernardus Biekmann en Gerhardina Jacoba Snijder.
Beroep:
1915     Beambte bij de Stadsbank van Lening
6 Johannes Theodorus Bonifatius Schouten, geboren op 25-09-1886 in Amsterdam. Volgt X-h.
7 Antonius Bernardinus Aloijsius Schouten, geboren op 21-06-1890 in Amsterdam. Volgt X-i.
8 Franciscus Bernardus Aloysius Schouten, geboren op 30-03-1892 in Amsterdam. Volgt X-j.
johanna_frederika_josepha_schouten_geboorteakte_1894.jpg
105 Geboorteakte Johanna Frederika Josepha Schouten
9 Johanna Frederika Josepha Schouten (afb. 105), geboren op 03-04-1894 in Amsterdam.
Beroep:
1927     Onderwijzeres
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 22-06-1927 in Amsterdam met Jacobus Johannes Jagerman, 29 jaar oud. Jacobus is geboren op 11-01-1898 in Amsterdam, zoon van Jacobus Johannes Fredericus Jagerman en Anna Chatrina Peternella van Eekeres.
Beroep:
1927     Kantoorbediende
theodora_geertruida_stephanie_schouten_geboorteakte_1896.jpg
106 Geboorteakte Theodora Geertruida Stephanie Schouten
10 Theodora Geertruida Stephanie Schouten (afb. 106), geboren op 03-08-1896 in Amsterdam. Theodora trouwde, 32 jaar oud, op 16-08-1928 in Amsterdam met Adrianus Martinus Spruijt, ongeveer 33 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1895 in Nieuwer-Amstel, zoon van Martinus Spruijt en Josephine Anne Marie HenriŽtte Victorie van Goor.
Beroep:
1928     Boekdrukker
josephus_martinus_johannes_schouten_geboorteakte_1876.jpg
107 Geboorteakte Josephus Martinus Johannes Schouten
X-f Josephus Martinus Johannes Schouten (afb. 107) is geboren op 21-08-1876 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Thomas Schouten (zie IX-d) en Johanna Catharina Hol. Josephus is overleden op 16-01-1960 in Alkmaar, 83 jaar oud. Hij is begraven in Bergen (RK Begraafplaats).
Adressen:
Stationstraat 17a, Bergen
Stationstraat 15, Bergen
Hoflaan 11, Bergen
1904     3e Weteringdwarsstraat 30, Amsterdam
1911     Amsterdam
1915     Amsterdam
van 09-05-1917 tot 11-07-1917     Laat 66a, Alkmaar (Inwonend bij G.J. Genefaas (zwager))
vanaf 11-07-1917     Bergen
Beroepen:
van 1904 tot 1915     Brievenbesteller
1911     Postbode
1917     Electricien
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Josephus trouwde, 27 jaar oud, op 11-02-1904 in Amsterdam met Antonia Hermina Biekmann, 26 jaar oud. Antonia is geboren op 06-11-1877 in Amsterdam, dochter van Antonius Bernardus Biekmann en Gerhardina Jacoba Snijder. Antonia is overleden op 19-10-1956 in Alkmaar, 78 jaar oud. Zij is begraven in Bergen (RK Begraafplaats).
Kinderen van Josephus en Antonia:
1 Gerardina Antonia Jacoba Schouten, geboren op 17-07-1905 in Amsterdam.
Adres:
vanaf 14-05-1930     Heerenweg 56, Heemstede
Gerardina trouwde met N. Delis.
2 Franciscus Johannes Antonius Schouten, geboren op 21-10-1908 in Amsterdam. Volgt XI-b.
3 Antonius Bernardus Johannes Schouten, geboren op 29-08-1913 in Amsterdam.
Beroep:
ElectriciŽn
4 Antonia Josephina Schouten.
franciscus_johannes_antonius_schouten_gezinskaart_1922_1939.jpg
108 Gezinskaart (1922-1939) Franciscus Johannes Antonius Schouten
XI-b Franciscus Johannes Antonius Schouten (afb. 108) is geboren op 21-10-1908 in Amsterdam, zoon van Josephus Martinus Johannes Schouten (zie X-f) en Antonia Hermina Biekmann. Franciscus is overleden.
Adres:
Berkenlaan 18a, Bergen
Beroep:
ElectriciŽn
Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1936 met Henderica Johanna Leibbrand, 24 jaar oud. Henderica is geboren op 02-06-1911 in Amsterdam.
Kinderen van Franciscus en Henderica:
1 Josephus Martinus Johannes Schouten.
2 Elisabeth Margaretha Wilhelmina Schouten.
petrus_cornelis_alphonsus_schouten_geboorteakte_1878.jpg
109 Geboorteakte Petrus Cornelis Alphonsus Schouten
X-g Petrus Cornelis Alphonsus Schouten (afb. 109) is geboren op 13-09-1878 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Thomas Schouten (zie IX-d) en Johanna Catharina Hol. Petrus is overleden op 18-05-1926 in Wassenaar, 47 jaar oud.
Adres:
van 1903 tot 1911     ’s Gravenhage
Beroep:
van 1903 tot 1911     Boekhouder
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uit hoofde van lichaamsgebreeken, no. 190 van de dienst vrijgesteld.
Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 03-09-1903 in Amsterdam met Hermina Barendina Coletta Beekman, 26 jaar oud. Hermina is geboren op 14-09-1876 in Amsterdam, dochter van Johannes Albert Beekman en Johanna Everdina Craamer. Hermina is overleden op 02-06-1936 in Rijswijk, 59 jaar oud. Zij is begraven in Rijswijk (R.K. Begraafplaats Bonifatius).
johannes_thedorus_bonifacius_schouten_geboorteakte_1886.jpg
110 Geboorteakte Johannes Thedorus Bonifacius Schouten
X-h Johannes Theodorus Bonifatius Schouten (afb. 110) is geboren op 25-09-1886 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Thomas Schouten (zie IX-d) en Johanna Catharina Hol. Johannes is overleden na 1950, minstens 64 jaar oud.
Adressen:
1911     Hesterlaan 1, Rotterdam
vanaf 03-05-1911     Valkstraat 14b, Rotterdam
1916     Rotterdam
Beroep:
van 1911 tot 1916     Chaffeur
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Van de dienst vrijgesteld uit hoofde van lichaamsgebreken no. 295
(Nį. 295. Gemis van alle of van de meeste nagels aan handen of voeten.
Bron: Koninklijk Besluit 9 van 3 maart 1871 met de lijst van ziekten en gebreken. op http://www.famvandevelde.nl)
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1911 in Rotterdam met Johanna Hoogstraten, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 25-04-1882 in Zeist, dochter van Cornelis Jozephus Hoogstraten en Maria van Leeuwenstijn. Johanna is overleden op 18-08-1950 in Wassenaar, 68 jaar oud.
antonius_bernardinus_aloijsius_schouten_geboorteakte_1890.jpg
111 Geboorteakte Antonius Bernardinus Aloijsius Schouten
X-i Antonius Bernardinus Aloijsius Schouten (afb. 111) is geboren op 21-06-1890 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Thomas Schouten (zie IX-d) en Johanna Catharina Hol.
Adres:
1915     Achter Oosteinde 1, Amsterdam
Beroep:
1915     Kantoorbediende
Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 24-11-1915 in Amsterdam met Geertruida Rueter, 19 jaar oud. Geertruida is geboren op 04-05-1896 in Amsterdam, dochter van Jan Christiaan Rueter en Geertruida Gevelaar.
franciscus_bernardus_aloijsius_schouten_geboorteakte_1892.jpg
112 Geboorteakte Franciscus Bernardus Aloijsius Schouten
X-j Franciscus Bernardus Aloysius Schouten (afb. 112) is geboren op 30-03-1892 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Thomas Schouten (zie IX-d) en Johanna Catharina Hol.
Adres:
1915     ’s Gravenhage
Beroep:
van 1915 tot 1923     Chaffeur
Franciscus trouwde, 30 jaar oud, op 25-01-1923 in Amsterdam met Katharina Haug, ongeveer 29 jaar oud. Katharina is geboren omstreeks 1894 in Levertsweiler (Duitsland), dochter van Thomas Haug en Franziska Weisshaupt.
henricus_martinus_schouten_geboorteakte_1849.jpg
113 Geboorteakte Henricus Martinus Schouten
IX-e Henricus Martinus Schouten (afb. 113) is geboren op 08-12-1849 in Amsterdam, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs.
Beroepen:
1875     Hofmeester
1876     Brievenbesteller
van 1877 tot 1879     Postbeambte
Henricus trouwde, 27 jaar oud, op 27-12-1876 in Amsterdam met Geertrui Johanna Frederika Marguard, 24 jaar oud. Geertrui is geboren op 02-10-1852 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Philippus Christian Marguard en Alida Vis.
michael_jacobus_schouten_geboorteakte_1852.jpg
114 Geboorteakte Michael Jacobus Schouten
IX-f Michael Jacobus Schouten (afb. 114) is geboren op 25-07-1852 in Amsterdam, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs. Michael is overleden op 27-06-1916 in Den Helder, 63 jaar oud.
Adressen:
1872     Oost-IndiŽ
1877     Bloemstraat 126, Amsterdam
van 1878 tot 1880     Wijk P, nummer 237, Den Helder
1881     Wijk J nummer 340, Den Helder
van 1882 tot 1886     Wijk J nummer 488, Den Helder
1887     Wijk J nummer 517, Den Helder
van 1890 tot 1896     Koningstraat 73, Den Helder
1901     Helder (Oude naam voor Den Helder)
1916     Spoorstraat 1, Den Helder
Beroepen:
1872     Matroos
1877     Hofmeester (in zeedienst) (Z.M. Wachtschip te Willemsoord)
van 1878 tot 1893     Hofmeester
1893     Hofmeester bij de marine
1896     Sergeant Hofmeester
van 1901 tot 1916     Hotelhouder
maria_catharina_schmeddes_overlijdensadvertentie.jpg
115 Overlijdensadvertentie Maria Catharina Schmeddes
Michael trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1877 in Amsterdam met Maria Catharina Schmeddes (afb. 115), 23 jaar oud. Maria is geboren op 20-04-1853 in Amsterdam, dochter van Albertus Hendricus Schmeddes en Catharina van der Waag. Maria is overleden op 15-03-1945 in Heemstede, 91 jaar oud.
Adres:
vanaf 18-09-1935     Kerklaan 85, Heemstede (Huize "St. Bavo")
Kinderen van Michael en Maria:
hendrik_wilhelm_johan_schouten_geboorteakte_1878.jpg
116 Geboorteakte Hendrik Wilhelm Johan Schouten
1 Hendrik Wilhelm Johan Schouten (afb. 116), geboren op 16-09-1878 in Den Helder. Hendrik is overleden omstreeks 1904 in Marijke Hooij-Enter, ongeveer 26 jaar oud (oorzaak: TBC).
Adres:
vanaf 09-03-1893     ’s Gravenhage
martina_dorothea_johanna_schouten_geboorteakte_1880.jpg
117 Geboorteakte Martina Dorothea Johanna Schouten
2 Martina Dorothea Johanna Schouten (afb. 117), geboren op 18-01-1880 in Den Helder. Martina is overleden op 17-02-1973 in Den Helder, 93 jaar oud.
Adres:
vanaf 1903     Spoorstraat 41, Den Helder
Martina trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1905 in Den Helder met Hermanus Carolus Marie Nijpels, 25 jaar oud. Hermanus is geboren op 21-07-1880 in Kloosterburen, zoon van Franciscus Alphons Nijpels en Carolina Catharina Theodora Hamakers.
Beroepen:
Winkelier (Herenmodeartikelen)
1905     Koopman
1906     Winkelier
1913     Koopman
catharina_augusta_schouten_geboorteakte_1881.jpg
118 Geboorteakte Catharina Augusta Schouten
3 Catharina Augusta Schouten (afb. 118), geboren op 27-01-1881 in Den Helder. Catharina is overleden op 13-03-1966 in Lochem, 85 jaar oud.
Adres:
vanaf 14-08-1935     Arnhem
Catharina trouwde, 54 jaar oud, op 14-08-1935 in Den Helder met Gerhardus Wilhelmus Johannes Tangelder, 61 jaar oud. Gerhardus is geboren op 03-07-1874 in Wisch, zoon van Johannes Tangelder en Theodora Hendriena Ticheloven. Gerhardus is overleden op 19-05-1949 in Lochem, 74 jaar oud.
johanna_francisca_schouten_geboorteakte_1882.jpg
119 Geboorteakte Johanna Francisca Schouten
4 Johanna Francisca Schouten (afb. 119), geboren op 04-12-1882 in Den Helder. Johanna is overleden op 20-12-1965 in Lochem, 83 jaar oud.
Beroep:
vanaf 18-05-1919     Schoten
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1909 in Den Helder met Josephus Ignatius Franciscus Maria Hendrichs, 31 jaar oud. Josephus is geboren op 07-01-1878 in Amsterdam, zoon van Ignatius Franciscus Hendrichs en Elisabeth Anna Barbara Philippina de Lestrieux.
Beroepen:
1906     Klerk aan de Rijksverzekeringsbank
1909     Reiziger
wilhelmina_schouten_geboorteakte_11884.jpg
120 Geboorteakte Wilhelmina Schouten
5 Wilhelmina Schouten (afb. 120), geboren op 19-06-1884 in Den Helder. Wilhelmina is overleden op 30-08-1973 in Eindhoven, 89 jaar oud.
Adres:
vanaf 09-09-1931     Vossiusstraat 22, Amsterdam
Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1906 in Den Helder met Theodorus Cornelis Wilhelm van Mierlo, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op 30-12-1879 in Dordrecht, zoon van Johannes van Mierlo en Maria van Gameren.
Beroepen:
1906     Leraar aan de zeevaartschool
van 1909 tot 1913     Directeur der Zeevaartschool
6 Anthonius Augustinus Marie Schouten, geboren op 26-02-1886 in Den Helder. Volgt X-k.
7 Wilhelm Johan Marie Schouten, geboren op 21-11-1887 in Den Helder. Volgt X-l.
fredrikus_johannes_gerardus_schouten_geboorteakte_1890.jpg
121 Geboorteakte Fredrikus Johannes Gerardus Schouten
8 Frederikus Johannes Gerardus Schouten (afb. 121), geboren op 03-05-1890 in Den Helder. Frederikus is overleden op 04-09-1973 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Adressen:
vanaf 29-11-1910     Amsterdam
vanaf 14-04-1919     Oosterwijk (Hotel "De Zwaan")
vanaf 15-11-1929     Schoterweg 178, Schoten
Beroep:
Kok
augustinus_hendrikus_johan_schouten_geboorteakte_1891.jpg
122 Geboorteakte Augustinus Hendrikus Johan Schouten
9 Augustinus Hendrikus Johan Schouten (afb. 122), geboren op 04-09-1891 in Den Helder. Augustinus is overleden op 26-09-1893 in Den Helder, 2 jaar oud.
dorothea_johanna_maria_schouten_geboorteakte_1893.jpg
123 Geboorteakte Dorothea Johanna Maria Schouten
10 Dorothea Johanna Maria Schouten (afb. 123), geboren op 12-05-1893 in Den Helder. Dorothea is overleden op 23-10-1991 in Haarlem, 98 jaar oud. Dorothea trouwde, 25 jaar oud, op 10-02-1919 in Den Helder met Theodorus Antonius van Haaren, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 24-05-1947 in Haarlem. Theodorus is geboren op 12-08-1891 in Amsterdam, zoon van Antonius Johannes Hermanus van Haaren en Anna Martha Luijks.
Beroep:
1919     Koopman
anna_willebrorda_waltera_schouten_geboorteakte_1896.jpg
124 Geboorteakte Anna Willebrorda Waltera Schouten
11 Anna Willebrorda Waltera Schouten (afb. 124), geboren op 03-08-1896 in Den Helder. Anna is overleden op 05-03-1944 in Apeldoorn, 47 jaar oud.
Adressen:
vanaf 03-11-1921     Tempelierstraat 36, Haarlem
vanaf 27-04-1923     Amsterdam
vanaf 03-10-1936     Stationsweg 85, Ede
Beroep:
Kantoorbediende
Anna trouwde, 40 jaar oud, op 03-10-1936 in Den Helder met Pieter Jan Enter, 50 jaar oud. Pieter is geboren op 13-03-1886 in Zutphen, zoon van Hendrik Jan Enter en Jacoba Johanna Hazeu. Pieter is overleden op 03-04-1949 in Arnhem, 63 jaar oud.
anthonius_augustinus_schouten_geboorteakte_1886.jpg
125 Geboorteakte Anthonius Augustinus Schouten
X-k Anthonius Augustinus Marie Schouten (afb. 125) is geboren op 26-02-1886 in Den Helder, zoon van Michael Jacobus Schouten (zie IX-f) en Maria Catharina Schmeddes.
Adressen:
vanaf 24-09-1900     Huijbergen
1909     Den Helder
1913     Soerabaya (Nederlands-IndiŽ)
vanaf 22-10-1918     Batavia, Oost-IndiŽ
vanaf 14-02-1920     Koningstraat 85, Den Helder
vanaf 03-12-1931     Krugeerstraat 108, Den Helder
vanaf 26-07-1933     Westerweg 59, Alkmaar
vanaf 26-08-1936     Wijk aan ZeeŽrweg 112, Velsen
Beroepen:
3e stuurman (Kon Ned Lloyd)
1909     Stuurman
1913     Loods
1933     Pedicure
Anthonius trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1913 in Den Helder met Maria Gieling, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anthonius en Maria: Aangezien Anthonius Augustinus Marie op Soerabaya woonde, trad zijn zwager Hermanus Carolus Marie Nijpels als zijn bijzonder gevolmachtigde op.
Maria is geboren op 25-10-1884 in Medemblik, dochter van Willem Gieling en Maartje Bakker.
Beroep:
1907     Dienstbode
Kinderen van Anthonius en Maria:
1 Maria Catharina Schouten.
2 Michiel Jacobus Schouten.
3 Willem Maarthe Schouten.
wilhelm_johan_marie_schouten_geboorteakte_1887.jpg
126 Geboorteakte Wilhelm Johan Marie Schouten
X-l Wilhelm Johan Marie Schouten (afb. 126) is geboren op 21-11-1887 in Den Helder, zoon van Michael Jacobus Schouten (zie IX-f) en Maria Catharina Schmeddes. Wilhelm is overleden op 13-09-1966 in Den Helder, 78 jaar oud.
Adressen:
1909     Enschede
vanaf 03-07-1918     Enschede
Beroepen:
1909     Koopman
1919     Hotelhouder
Wilhelm:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1919 in Den Helder met Helena Cornelia de Keuning, 26 jaar oud. Helena is geboren op 26-02-1893 in Leiden, dochter van Franciscus Hendricus de Keuning en Margaretha Femmina Rietbergen. Helena is overleden op 03-02-1931, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 07-12-1933 in Den Helder met Cornelia Geertruida Maria de Munk, 34 jaar oud. Cornelia is geboren op 10-06-1899 in Alkmaar.
Kinderen van Wilhelm en Helena:
1 Michael Jacobus Anthonius Schouten.
2 Franciscus Hendricus Schouten.
3 Hermanus Johannes Franciscus Schouten.
Kinderen van Wilhelm en Cornelia:
4 Antonius Adrianus Martinus Schouten.
5 Maria Josephina Johanna Schouten.
josephus_antonius_gerardus_schouten_geboorteakte.jpg
127 Geboorteakte Josephus Antonius Gerardus Schouten
IX-g Josephus Antonius Gerardus Schouten (afb. 127) is geboren op 13-12-1855 in Amsterdam, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs. Josephus is overleden op 14-02-1929 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Adressen:
1884     Tuinstaat 218, Amsterdam
1888     Egelantiersgracht 196, Amsterdam
1892     St. Jansstraat 48, Amsterdam
1894     St. Jansstraat 9, Amsterdam
van 1899 tot 1901     Nicolaas Beetsstraat 95, Amsterdam
Beroepen:
1879     Diamantslijper
van 1884 tot 1892     LiniŽerder (Werkman in een drukkerij)
van 1888 tot 1899     Diamantwerker
van 1899 tot 1901     Diamantbewerker
1913     Diamantslijper
1916     Knoopenmaker
1919     Magazijnchef
1923     Expeditieknecht
1924     Magazijnbediende
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uit hoofde van broederdienst van de dienst vrijgesteld.
Josephus:
johanna_gerdina.0_weijmer_geboorteakte.jpg
128 Geboorteakte Johanna Gerdina Weijmer
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1884 in Amsterdam met Johanna Gerdina Weijmer (afb. 128), 19 jaar oud. Johanna is geboren op 22-08-1864 in Amsterdam, dochter van Gerrit Georg Weijmer en Magdalena Johanna Sebas. Johanna is overleden op 07-12-1897 in Amsterdam, 33 jaar oud.
Adressen:
1884     Tuinstraat 218, Amsterdam
1897     Jacob van Lennepstraat, Amsterdam (Huisnummer helaas niet te lezen.)
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 06-09-1899 in Amsterdam met Elisabeth Maria Brockhoff, 33 jaar oud. Elisabeth is geboren op 04-03-1866 in Nieuwer-Amstel, dochter van Herman Clemens Brockhoff en Magdalena Jonkers. Elisabeth is overleden na 1929, minstens 63 jaar oud.
Kinderen van Josephus en Johanna:
1 Josephus Martinus Gerardus (Jos) Schouten, geboren op 06-01-1884 in Amsterdam. Volgt X-m.
2 Anna Schouten, geboren omstreeks 1886.
emma_frederika_maria_schouten_geboorteakte_1888.jpg
129 Geboorteakte Emma Frederika Maria Schouten
3 Emma Frederika Maria (Emma) Schouten (afb. 129), geboren op 22-03-1888 in Amsterdam.
Adres:
1919     Tolstraat 52, Breda
Emma trouwde, 31 jaar oud, op 05-06-1919 in Amsterdam met Joannes Laurentius Cornelius de Leeuw, 28 jaar oud. Joannes is geboren op 08-10-1890 in Tilburg, zoon van Marinus Frederik de Leeuw en Marina Catharina Buijsen. Joannes is overleden op 05-05-1957, 66 jaar oud.
Beroepen:
1913     Winkelbediende
1919     Koopman
4 Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten, geboren op 25-07-1890 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-n.
gerdina_johanna_geijssens_geboortakte_1892.jpg
130 Geboorteakte Gerdina Johanna Geijssens
5 Gerdina Johanna (Dina) Schouten (afb. 130), geboren op 18-09-1892 in Amsterdam. Dina trouwde, 37 jaar oud, op 04-12-1929 in Amsterdam met Johannes Anthonius Vogelpoel, 37 jaar oud. Johannes is geboren op 01-03-1892 in Amsterdam, zoon van Anthonius Petrus Vogelpoel en Maria Magdalena Stuffers.
Beroep:
Kantoorbediende
6 Nel Schouten, geboren omstreeks 1894.
7 Fredericus Johannes Hermanus (Frits) Schouten, geboren op 28-11-1897 in Amsterdam. Volgt X-o.
Kinderen van Josephus en Elisabeth:
aleida_maria_schouten_geboorteakte_1899.jpg
131 Geboortakte Aleida Maria Schouten
8 Aleida Maria (Leida) Schouten (afb. 131), geboren op 03-10-1899 in Amsterdam. Leida trouwde, 24 jaar oud, op 28-05-1924 in Amsterdam met Jacob Pelk, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 11-10-1898 in Edam, zoon van Hendrik Pelk en Geertje Veerman.
Beroep:
1924     Broodbakker
catharina_elisabeth_schouten_geboorteakte_1901.jpg
132 Geboorteakte Catharina Elisabeth Schouten
9 Catharina Elisabeth (Cathrien) Schouten (afb. 132), geboren op 07-06-1901 in Amsterdam. Cathrien is overleden op 10-04-1953, 51 jaar oud. Cathrien trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1923 in Amsterdam met Hendrik Johan Jacobus Beth, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 27-01-1898 in Amsterdam, zoon van Johan Jacobus Beth en Gerarda Verhoogt. Hendrik is overleden op 02-06-1963, 65 jaar oud.
Beroep:
1923     Werkman
10 Bernardus Johannes Martinus Schouten, geboren op 10-01-1903 in Amsterdam. Volgt X-p.
11 Martinus Antonius A. (Martin) Schouten, geboren op 15-05-1904. Volgt X-q.
12 Hendricus Antonius Schouten, geboren op 29-04-1907. Volgt X-r.
josephus_martinus_gerardus_weimar.jpg
133 Geboorteakte Josephus Martinus Gerardus Weimar
X-m Josephus Martinus Gerardus (Jos) Schouten (afb. 133) is geboren op 06-01-1884 in Amsterdam, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Johanna Gerdina Weijmer.
Adres:
1913     O.Z. Voorburgwal 13, Amsterdam
Beroep:
cacaobewerker
Alias familienaam:
Weimar (pas na erkenning bij huwelijk ouders Schouten genoemd).
Jos trouwde, 29 jaar oud, op 26-11-1913 in Amsterdam met Alida Jacoba Joanna Gunterman, 29 jaar oud. Alida is geboren op 08-03-1884 in Amsterdam, dochter van Hendricus Egbertus Gunterman en Geertruida Maria Warmer.
michael_jacobus_joannes.0.schouten.jpg
134
X-n Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten (afb. 134) is geboren op 25-07-1890 in Nieuwer-Amstel, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Johanna Gerdina Weijmer. Chiel is overleden op 13-08-1948 in Amsterdam, 58 jaar oud. Hij is begraven op 18-08-1948 in Amsterdam (RK kerkhof, Buitenveldert).
Adres:
1916     Rustenburgerstraat 483, Amsterdam
Beroep:
1916     Bankwerker
christina_maria_josephina.0.galjee.jpg
135
Chiel trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1916 in Amsterdam met Christina Maria Josephina Galjee (afb. 135), 23 jaar oud. Christina is geboren op 16-09-1892 in Amsterdam, dochter van Lambertus Arnoldus Galjee en Petronella Theodora Maria Conijn. Christina is overleden op 17-11-1962 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is begraven op 21-11-1962 in Amsterdam (RK kerkhof, Buitenveldert).
Adres:
1916     2e Sweelinckstraat 9, Amsterdam
Kinderen van Chiel en Christina:
1 Elisabeth (Lies) Schouten, geboren op 17-07-1917 in Amsterdam. Lies is overleden op 14-03-1995 in Amsterdam, 77 jaar oud. Lies bleef ongehuwd.
2 Lambertus (Bertus) Schouten, geboren op 17-04-1919 in Amsterdam. Volgt XI-c.
3 Hendrika Augustina Maria (Riek) Schouten, geboren op 24-09-1920 in Amsterdam. Riek is overleden op 13-10-1986 in Amsterdam, 66 jaar oud. Riek bleef ongehuwd.
4 Petrus Lambertus Maria (Peter) Schouten. Volgt XI-d.
5 Aleida Maria (Leida) Schouten.
antonius_adrianus.0.geijssens.jpg
136
Leida trouwde met Antonius Adrianus (Ton) Geijssens (afb. 136). Ton is geboren op 08-08-1925 in Amsterdam, zoon van Antonius Marie (Antoine) Geijssens en Catharina Struijlaart. Ton is overleden op 15-12-2012 in Wormer, 87 jaar oud. Hij is begraven op 21-12-2012 in Wormer (Alg. Begraafplaats).
Beroep:
Etaleur
Militaire dienst:
Als dienstplichtig militair (hospik) in Nederlands IndiŽ geweest tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).
6 Alida (Lida) Schouten. Lida trouwde met Johannes Jacobus Wilhelmus (Jan) Strebus. Jan is geboren op 07-03-1924. Jan is overleden op 09-12-1977, 53 jaar oud.
7 Johannes (John) Schouten, geboren op 29-12-1926 in Amsterdam. Volgt XI-e.
8 Hendricus Maria (Hen) Schouten. Volgt XI-f.
XI-c Lambertus (Bertus) Schouten is geboren op 17-04-1919 in Amsterdam, zoon van Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten (zie X-n) en Christina Maria Josephina Galjee. Bertus is overleden op 26-08-1987, 68 jaar oud. Bertus trouwde met M.W.M. (Miep) Bouwhuis. Miep is geboren op 17-06-1920. Miep is overleden in 12-1984, 64 jaar oud.
XI-d Petrus Lambertus Maria (Peter) Schouten, zoon van Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten (zie X-n) en Christina Maria Josephina Galjee. Peter trouwde met Antonia Maria Korthagen.
XI-e Johannes (John) Schouten is geboren op 29-12-1926 in Amsterdam, zoon van Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten (zie X-n) en Christina Maria Josephina Galjee. John is overleden op 06-10-2011 in Moncton (Canada), 84 jaar oud.
Vermeld:
1952     GeŽmigreerd naar Canada
John trouwde met Georgette van der Zun. Georgette is geboren op 09-12-1928. Georgette is overleden.
XI-f Hendricus Maria (Hen) Schouten, zoon van Michael Jacobus Joannes (Chiel) Schouten (zie X-n) en Christina Maria Josephina Galjee. Hen trouwde met Christina Overwater. Zij is gedoopt op 18-12-1934. Christina is overleden.
fredericus_johannes_hermanus_schouten_geboorteakte_1897.jpg
137 Geboorteakte Fredericus Johannes Hermanus Schouten
X-o Fredericus Johannes Hermanus (Frits) Schouten (afb. 137) is geboren op 28-11-1897 in Amsterdam, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Johanna Gerdina Weijmer. Frits is overleden op 25-04-1968, 70 jaar oud.
Beroep:
1924     Fabrieksarbeider
Frits trouwde, 26 jaar oud, op 16-01-1924 in Amsterdam met Anna Gerardina Lette, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frits en Anna: Erkenning 1 kind
Anna is geboren op 15-06-1897 in Amsterdam, dochter van Jannes Lette en Maria Sophia Laurent. Anna is overleden op 04-10-1985, 88 jaar oud.
Kinderen van Frits en Anna:
1 Joanna Elisabeth Schouten, geboren op 20-08-1917. Joanna is overleden op 04-10-2003, 86 jaar oud. Joanna trouwde met Bartomeus Gerardus Hilster.
2 Josephus Antonius Gerardus (Joop) Schouten. Volgt XI-g.
3 Maria Sophia Elisabeth Schouten. Maria trouwde met Cornelis van de Stelt.
4 Wilhelmus Eduard Frederikus (Wil) Schouten. Volgt XI-h.
XI-g Josephus Antonius Gerardus (Joop) Schouten, zoon van Fredericus Johannes Hermanus (Frits) Schouten (zie X-o) en Anna Gerardina Lette. Joop trouwde met Toos Hendrika van Leeuwen.
XI-h Wilhelmus Eduard Frederikus (Wil) Schouten, zoon van Fredericus Johannes Hermanus (Frits) Schouten (zie X-o) en Anna Gerardina Lette. Wil trouwde met Alida Knufman.
X-p Bernardus Johannes Martinus Schouten is geboren op 10-01-1903 in Amsterdam, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Elisabeth Maria Brockhoff. Bernardus is overleden op 26-09-1987, 84 jaar oud.
Beroep:
1931     Kantoorbediende
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 12-08-1931 in Amsterdam met Johanna Jacoba Poeckling, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 10-12-1909 in Amsterdam, dochter van Johan Peter Poeckling en Hendrika Johanna Scheerboom. Johanna is overleden op 09-04-1990, 80 jaar oud.
Kind van Bernardus en Johanna:
1 Bernardus Johannes Martinus Schouten.
X-q Martinus Antonius A. (Martin) Schouten is geboren op 15-05-1904, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Elisabeth Maria Brockhoff. Martin is overleden op 20-03-1983, 78 jaar oud. Martin:
(1) trouwde met Lientje de Vries.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 31-01-1940 in Rotterdam met Margaretha Thoma Johanna Maria Stoppelenburg, 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 27-06-1909 in Gouda. Margaretha is overleden op 27-06-1992, 83 jaar oud.
X-r Hendricus Antonius Schouten is geboren op 29-04-1907, zoon van Josephus Antonius Gerardus Schouten (zie IX-g) en Elisabeth Maria Brockhoff. Hendricus is overleden op 22-05-1992, 85 jaar oud. Hendricus trouwde met Johanna Paulina Klaverstijn. Johanna is geboren op 15-12-1914. Johanna is overleden op 30-11-1933, 18 jaar oud.
frederik_johannes_hermanus_schouten_geboorteakte_1858.jpg
138 Geboorteakte Frederik Johannes Hermanus Schouten
IX-h Frederik Johannes Hermanus Schouten (afb. 138) is geboren op 20-10-1858 in Amsterdam, zoon van Martinus Schouten (zie VIII-c) en Jansje van Meurs. Frederik is overleden na 1922, minstens 64 jaar oud.
Adressen:
1879     Bloemstraat 124, Amsterdam
1884     Egelantiersgracht 190, Amsterdam
van 1884 tot 1885     Marnixstraat 245, Amsterdam
van 1888 tot 1890     Egelantiersgracht 192, Amsterdam
1894     Bilderdijkstraat 202, Amsterdam
1908     Jacob van Lennepstraat 66
Beroepen:
van 1884 tot 1922     Diamantslijper
1888     Diamantwerker
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uit hoofde van broederdienst van de dienst vrijgesteld.
Frederik trouwde, 20 jaar oud, op 21-08-1879 in Amsterdam met Emma LŁcken, 21 jaar oud. Emma is geboren op 13-05-1858 in Grossenkneten (Groothertogdom Oldenburg), dochter van Johann Hinrich LŁcken en Jenneken Mensink. Zij is gedoopt op 04-07-1858 in Grossenkneten (Groothertogdom Oldenburg). Emma is overleden na 1922, minstens 64 jaar oud.
Religie:
Evangelisch Luthers
Kinderen van Frederik en Emma:
johanna_martina_wilhelmina_schouten_geboorteakte_1884.jpg
139 Geboorteakte Johanna Martina Wilhelmina Schouten
1 Johanna Martina Wilhelmina Schouten (afb. 139), geboren op 07-03-1884 in Amsterdam. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1908 in Amsterdam met Dirk van der Hilst, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 15-06-1882 in Watergraafsmeer, zoon van Dirk van der Hilst en Elizabeth Trimp.
Beroepen:
1908     Beambte bij de gemeentelijke telephoondienst
van 1908 tot 1922     Werkman
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1885.jpg
140 Geboorteakte Johannes DaniŽl Schouten
2 Johannes DaniŽl Schouten (afb. 140), geboren op 16-08-1885 in Amsterdam. Johannes is overleden op 30-11-1885 in Amsterdam, 3 maanden oud.
frederika_michaela_maria_schouten_geboorteakte_1890.jpg
141 Geboorteakte Frederika Michaela Maria Schouten
3 Fredrika Michaela Maria Schouten (afb. 141), geboren op 01-07-1890 in Amsterdam.
Adres:
1914     Jacob van Lennepstraat 66 I, Amsterdam
Fredrika trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1914 in Amsterdam met Johannes Liscaljet, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 26-11-1889 in Amsterdam, zoon van Petrus Gerardus Antonius Liscaljet en Johanna Sophia Lokhoff.
Beroep:
1914     Slager
theodora_hendrika_barbara_schouten_geboortakte_1894.jpg
142 Geboorteakte Theodora Hendrika Barbara Schouten
4 Theodora Hendrika Barbara Schouten (afb. 142), geboren op 05-06-1894 in Amsterdam.
Adres:
1922     Jacob van Lennepstraat 66 I, Amsterdam
Theodora trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1922 in Amsterdam met Carolus Jacobus Marius NicolaÔ, 29 jaar oud. Carolus is geboren op 21-09-1892 in ’s Gravenhage, zoon van Alexander Ernst NicolaÔ en Wilhelmina Agatha Maria van Driel.
Beroep:
1922     Monteur
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1818.jpg
143 Geboorteakte Johannes Daniel Schouten
VIII-d Johannes Daniel Schouten (afb. 143) is geboren op 11-10-1818 in ’s Gravenhage, zoon van Johannes DaniŽl Schouten (zie VII-c) en Elizabeth Smulders. Johannes is overleden op 10-05-1878 in Vleuten, 59 jaar oud.
Adressen:
1853     Wijde Watersteeg, Wijk B, nummer 143, Utrecht
1857     Fokkerstraat, Wijk B, nummer 414, Utrecht
1860     Nicolaaskazerne B 335, Utrecht
van 1860 tot 1861     Nicolaaskazerne, Wijk B, nummer 235, Utrecht
1869     Wijk A, nummer 158, Vleuten
1878     Wijk A, nummer 65, Vleuten
Beroepen:
1847     Sergeant
van 1850 tot 1859     Sergeant bij het regiment veldartillerie
1853     Wachtmeester bij het regiment veldartillerie
1860     Wachtmeester bij de artillerie
van 1860 tot 1861     Wachtmeester bij de kannoniers
van 1867 tot 1875     Secretaris der gemeente Vleuten (In deze periode zijn veel aktes van de BS van Vleuten door hem als ambtenaar ondertekend. Als hij zelf als getuige optrad, gaf hij als beroep boekhouder op.)
1869     Boekhouder
1878     Gepensioneerd Sergeant-Majoor der Veld-Artillerie
Johannes trouwde, 40 jaar oud, op 20-04-1859 in Utrecht met Catharina van Loon, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Bij het huwelijk worden maar liefst 4 kinderen erkend!
Catharina is geboren op 22-01-1817 in Ginneken en Bavel, dochter van Adriaan van Loon en Maria Gooijaars. Catharina is overleden op 01-04-1895 in Monster, 78 jaar oud.
Adres:
1850     Weversplaats, Wijk F, nummer 274, ’s Hertogenbosch
Beroep:
van 1850 tot 1859     Naaister
Vermeld:
1859     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Kinderen van Johannes en Catharina:
anna_maria_van_loon_geboorteakte_1847.jpg
144 Geboorteakte Anna Maria van Loon
1 Anna Maria Schouten (afb. 144), geboren op 02-09-1847 in Breda.
Notitie bij de geboorte van Anna: Gewettigd bij huwelijk in 1859
Anna is overleden op 25-12-1869 in Vleuten, 22 jaar oud.
2 Franciscus Antonius Schouten, geboren op 01-09-1850 in ’s Hertogenbosch. Volgt IX-i.
3 Martinus Adrianus Schouten, geboren op 05-02-1853 in Utrecht. Volgt IX-j.
elisabeth_van_loon_geboorteakte_1857.jpg
145 Geboorteakte Elisabeth van Loon
4 Elisabeth Schouten (afb. 145), geboren op 29-07-1857 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Bij huwelijk 20-04-1859 is dit kind erkend en gewettigd
Elisabeth is overleden op 25-04-1860 in Utrecht, 2 jaar oud.
maria_cornelia_schouten_geboorteakte_1860.jpg
146 Geboorteakte Maria Cornelia Schouten
5 Maria Cornelia Schouten (afb. 146), geboren op 23-01-1860 in Utrecht. Maria is overleden op 21-07-1861 in Utrecht, 1 jaar oud.
johannes_daniel_schouten_geboorteakte_1861.jpg
147 Geboorteakte Johannes Daniel Schouten
6 Johannes Daniel Schouten (afb. 147), geboren op 06-08-1861 in Utrecht. Johannes is overleden op 15-10-1861 in Utrecht, 2 maanden oud.
franciscus_antonius_schouten_geboorteakte_1850.jpg
148 Geboorteakte Franciscus Antonius van Loon
IX-i Franciscus Antonius Schouten (afb. 148) is geboren op 01-09-1850 in ’s Hertogenbosch, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie VIII-d) en Catharina van Loon.
Notitie bij de geboorte van Franciscus: Gewettigd bij huwelijk in 1859
Franciscus is overleden op 09-11-1926 in Delft, 76 jaar oud.
Adressen:
van 1880 tot 1886     Oostplantsoen, Wijk 6, nr. 18, Delft
van 1887 tot 1889     Huis nummero 125 bis, Bleiswijk
1891     Huis nummero 138, Bleiswijk
Beroepen:
van 1879 tot 1886     Onderwijzer
1887     Hoofd der Roomsch Catholijke Parochiale School
van 1889 tot 1891     Hoofdonderwijzer
Franciscus trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1879 in Delft met Maria Petronella van der Brugge, 21 jaar oud. Maria is geboren op 14-06-1857 in Delft, dochter van Jozephus Johannes van der Brugge en Joanna Paulina Werlingshof. Maria is overleden op 15-12-1894 in Monster, 37 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Maria:
catharina_johanna_schouten_geboorteakte_1880.jpg
149 Geboorteakte Catharina Johanna Schouten
1 Catharina Johanna Schouten (afb. 149), geboren op 24-03-1880 in Delft. Catharina is overleden op 18-10-1952 in Monster, 72 jaar oud. Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 16-10-1909 in Monster met Nicolaas Petrus Luiten, 30 jaar oud. Nicolaas is geboren op 27-12-1878 in Monster, zoon van Johannes Luiten en Adriana Tettero. Nicolaas is overleden na 1952, minstens 74 jaar oud.
johanna_catharina_schouten_geboorteakte_1882.jpg
150 Geboorteakte Johanna Catharina Schouten
2 Johanna Catharina Schouten (afb. 150), geboren op 10-01-1882 in Delft. Johanna is overleden op 17-08-1883 in Delft, 1 jaar oud.
johanna_paulina_schouten_geboorteakte_1884.jpg
151 Geboorteakte Johanna Paulina Schouten
3 Johanna Paulina Schouten (afb. 151), geboren op 22-01-1884 in Delft. Johanna is overleden op 17-06-1959 in Delft, 75 jaar oud.
Adres:
1959     Monster
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1907 in Monster met Cornelis Leonardus Mulder, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-11-1881 in Naaldwijk, zoon van Cornelis Mulder en Cornelia Maria Enthoven. Cornelis is overleden na 1959, minstens 78 jaar oud.
maria_petronella_schouten_geboorteakte_1886.jpg
152 Geboorteakte Maria Petronella Schouten
4 Maria Petronella Schouten (afb. 152), geboren op 08-01-1886 in Delft.
geertruida_antonia_schouten_geboortakte_1887.jpg
153 Geboorteakte Geertruida Antonia Schouten
5 Geertruida Antonia Schouten (afb. 153), geboren op 13-11-1887 in Bleiswijk.
francisca_maria_schouten_geboorteakte_1889.jpg
154 Geboorteakte Francisca Maria Schouten
6 Francisca Maria Schouten (afb. 154), geboren op 15-08-1889 in Bleiswijk. Francisca is overleden na 1950, minstens 61 jaar oud. Francisca trouwde, 29 jaar oud, op 10-09-1918 in Monster met Adrianus Gerardus Scholtes, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-06-1887 in Naaldwijk, zoon van Gerardus Philippus Scholtes en Clasina Maria Witkamp. Adrianus is overleden op 04-03-1950 in Delft, 62 jaar oud.
gerarda_lamberta_petronella_geboorteakte_1891.jpg
155 Geboorteakte Gerarda Lamberta Petronella
7 Gerarda Lamberta Petronella Schouten (afb. 155), geboren op 08-06-1891 in Bleiswijk. Gerarda is overleden na 1955, minstens 64 jaar oud. Gerarda trouwde, 36 jaar oud, op 10-04-1928 in Naaldwijk met Gerardus van den Enden, 32 jaar oud. Gerardus is geboren op 06-07-1895 in Monster, zoon van Willem van den Enden en Anna Maria Olsthoorn. Gerardus is overleden op 29-09-1955 in Monster, 60 jaar oud.
8 Jozephina Catharina Schouten, geboren op 28-03-1893 in Monster. Jozephina is overleden op 31-03-1893 in Monster, 3 dagen oud.
martinus_adrianus_van_loon_geboorteakte_1853.jpg
156 Geboorteakte Martinus Adrianus van Loon
IX-j Martinus Adrianus Schouten (afb. 156) is geboren op 05-02-1853 in Utrecht, zoon van Johannes Daniel Schouten (zie VIII-d) en Catharina van Loon.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Gewettigd bij huwelijk in 1859
Martinus is overleden op 26-02-1919 in ’s Gravenhage, 66 jaar oud.
Beroep:
van 1881 tot 1909     Wachtmeester bij het regiment veld-artillerie
Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 06-04-1881 in Arnhem met Maria Everts, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Maria: Wettiging drie kinderen!
Maria is geboren op 06-09-1851 in Arnhem, dochter van Willem Everts en Martina Wilhelmina Klieber. Maria is overleden op 31-12-1912 in ’s Gravenhage, 61 jaar oud.
Beroep:
1873     Onderwijzeres
Kinderen van Martinus en Maria:
1 Adriaan Schouten, geboren op 24-11-1873 in Utrecht. Volgt X-s.
marina_catharina_everts_geboorteakte_1879.jpg
157 Geboorteakte Martina Catharina Everts
2 Martina Catharina Schouten (afb. 157), geboren op 11-12-1879 in Arnhem. Martina is overleden na 1935, minstens 56 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
anna_maria_everts_geboorteakte_1881.jpg
158 Geboorteakte Anna Maria Everts
3 Anna Maria Schouten (afb. 158), geboren op 09-02-1881 in Arnhem.
4 Franciscus Antonius Schouten, geboren op 16-06-1882 in ’s Gravenhage. Volgt X-t.
maria_schouten_geboorteakte_1883.jpg
159 Geboortakte Maria Schouten
5 Maria Schouten (afb. 159), geboren op 23-10-1883 in ’s Gravenhage. Maria is overleden op 28-09-1948 in Soest, 64 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
martinus_adrianus_schouten_geboorteakte_1886.jpg
160 Geboorteakte Martinus Adrianus Schouten
6 Martinus Adrianus Schouten (afb. 160), geboren op 20-03-1886 in ’s Gravenhage.
adriaan_everts_geboorteakte_1873.jpg
161 Geboorteakte Adriaan Everts
X-s Adriaan Schouten (afb. 161) is geboren op 24-11-1873 in Utrecht, zoon van Martinus Adrianus Schouten (zie IX-j) en Maria Everts. Adriaan is overleden op 29-03-1938 in ’s Gravenhage, 64 jaar oud.
Adressen:
tot 17-09-1898     Den Helder (Marine Kazerne)
vanaf 06-06-1907     Van Goghstraat 75, ’s Gravenhage
vanaf 07-12-1921     van Goghstraat 85, ’s Gravenhage
vanaf 14-08-1922     van Goghstraat 87, ’s Gravenhage
Beroepen:
1901     Winkelbediende
van 1902 tot 1905     Loopknecht
van 1923 tot 1929     Groentenhandelaar
van 1938 tot 1948     Brandstoffenhandelaar
Religie:
Nederlands Hervormd
Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 05-06-1901 in ’s Gravenhage met Geertruida Jillissen, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 08-01-1879 in ’s Gravenhage, dochter van Willem Carel Jillissen en Cornelia van ’t Oosten. Geertruida is overleden na 1954, minstens 75 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Adriaan en Geertruida:
maria_schouten_geboorteakte_1902.jpg
162 Geboorteakte Maria Schouten
1 Maria Schouten (afb. 162), geboren op 25-02-1902 in ’s Gravenhage. Maria is overleden op 17-04-1986, 84 jaar oud. Zij is begraven in Makkum.
Beroep:
Dienstbode
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 10-06-1925 in ’s Gravenhage met Johannes Wilhelmus Eering, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 19-01-1896 in ’s Gravenhage, zoon van Hendrik Johannes Eering en Maria Johanna van der Ham. Johannes is overleden op 01-09-1988, 92 jaar oud. Hij is begraven in Makkum.
Beroep:
1925     Wegwerker
geertruida_schouten_geboorteakte_1903.jpg
163 Geboorteakte Geertruida Schouten
2 Geertruida Schouten (afb. 163), geboren op 31-01-1903 in ’s Gravenhage.
Beroep:
1923     Werkster
Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op 10-01-1923 in ’s Gravenhage met Willem Hermanus Nijveld, 20 jaar oud. Willem is geboren op 25-03-1902 in Zutphen, zoon van Albetrus Hendrik Nijveld en Berendina Alida Zeevalk.
Beroepen:
van 1923 tot 1925     Petroleumverkooper
van 1926 tot 1929     Tramconducteur
1929     Treinconductuer
3 Willem Carel Schouten, geboren op 15-08-1905 in ’s Gravenhage. Volgt XI-i.
huwelijksakte_zalm_schouten.jpg
164 Huwelijksakte Zalm-Schouten
4 Martina Andriana Schouten (afb. 164), geboren op 14-01-1907 in ’s Gravenhage. Martina is overleden op 19-02-1954 in ’s Gravenhage, 47 jaar oud. Martina trouwde, 22 jaar oud, op 11-12-1929 in ’s Gravenhage met Cornelis Karel Hubertus Zalm, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-03-1904 in ’s Gravenhage, zoon van Johannes Jacobus Petrus Zalm en Alida Frederika Catharina van der Meiden. Cornelis is overleden na 1954, minstens 50 jaar oud.
Beroep:
Melkbezorger
huwelijksakte_hovinga_schouten.jpg
165 Huwelijksakte Hovinga-Schouten
5 Anna Maria Schouten (afb. 165), geboren op 16-02-1908 in ’s Gravenhage. Anna is overleden. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 12-06-1929 in ’s Gravenhage met Jan Hovinga, 23 jaar oud. Jan is geboren op 25-06-1905 in ’s Gravenhage, zoon van Jan Hovinga en Theuntje Dijkstra.
Beroep:
Magazijnsbediende
6 Martinus Adrianus Schouten, geboren op 25-11-1909 in ’s Gravenhage. Volgt XI-j.
7 Adriaan Schouten, geboren op 12-09-1911 in ’s Gravenhage. Volgt XI-k.
gezinskaart_baan_schouten.jpg
166 Gezinskaart Baan-Schouten
8 Theodora Schouten (afb. 166), geboren op 12-10-1916 in ’s Gravenhage. Theodora trouwde, 21 jaar oud, op 14-09-1938 met Antonie Baan, 29 jaar oud. Antonie is geboren op 06-11-1908 in Dordrecht. Antonie is overleden.
Beroep:
Groentenhandelaar
9 Alida Schouten.
willem_carel_schouten_geboorteakte_1905.jpg
167 Geboorteakte Willem Carel Schouten
XI-i Willem Carel Schouten (afb. 167) is geboren op 15-08-1905 in ’s Gravenhage, zoon van Adriaan Schouten (zie X-s) en Geertruida Jillissen.
Adressen:
vanaf 20-10-1926     Chassťstraat 41a, ’s Gravenhage
vanaf 07-05-1936     Chassťstraat 102, ’s Gravenhage
Beroepen:
Groenteboer
Groentenhandelaar
Religie:
Nederlands Hervormd
Willem trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1926 in ’s Gravenhage met Cornelia Midde, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 02-09-1906 in ’s Gravenhage, dochter van Johannes Hubertus Midde en Cornelia Tigges.
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Cornelia Schouten.
2 Geertruida Schouten.
XI-j Martinus Adrianus Schouten is geboren op 25-11-1909 in ’s Gravenhage, zoon van Adriaan Schouten (zie X-s) en Geertruida Jillissen. Martinus is overleden. Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1934 met NN.
gezinskaart_schouten_havenaar.jpg
168 Gezinskaart Schouten-Havenaar
XI-k Adriaan Schouten (afb. 168) is geboren op 12-09-1911 in ’s Gravenhage, zoon van Adriaan Schouten (zie X-s) en Geertruida Jillissen. Adriaan is overleden.
Adressen:
vanaf 07-08-1935     Hoefkade 1084, ’s Gravenhage
vanaf 14-09-1937     Hildebrandstraat 196, ’s Gravenhage
Beroep:
Schipper
Adriaan trouwde, 23 jaar oud, op 07-08-1935 met Jannetje Havenaar, 19 jaar oud. Jannetje is geboren op 06-01-1916 in ’s Gravenhage.
franciscus_antonius_schouten_geboorteakte_1882.jpg
169 Geboortakte Franciscus Antonius Schouten
X-t Franciscus Antonius Schouten (afb. 169) is geboren op 16-06-1882 in ’s Gravenhage, zoon van Martinus Adrianus Schouten (zie IX-j) en Maria Everts. Franciscus is overleden op 15-06-1939 in ’s Gravenhage, 56 jaar oud.
Beroepen:
1909     Trambeambte
van 1917 tot 1939     Trambestuurder
Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1909 in ’s Gravenhage met Maria van Dijk, 22 jaar oud. Maria is geboren op 18-05-1887 in Utrecht, dochter van Reijer van Dijk en Clasina de Wit. Maria is overleden na 1939, minstens 52 jaar oud.
Kind van Franciscus en Maria:
martinus_adrianus_schouten_overlijdensakte_1917.jpg
170 Overlijdensakte Martinus Adrianus Schouten
1 Martinus Adrianus Schouten (afb. 170), geboren op 10-06-1910 in ’s Gravenhage. Martinus is overleden op 13-05-1917 in ’s Gravenhage, 6 jaar oud.
franciscus_antonius_schouten_geboorteakte_1820.jpg
171 Geboorteakte Franciscus Antonius Schouten
VIII-e Franciscus Antonius Schouten (afb. 171) is geboren op 07-09-1820 in ’s Gravenhage, zoon van Johannes DaniŽl Schouten (zie VII-c) en Elizabeth Smulders. Franciscus is overleden op 21-07-1866 in ’s Gravenhage, 45 jaar oud.
Adres:
1844     Wijk A, nummer 220, ’s Gravenhage
Beroep:
van 1856 tot 1866     Metselaar
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Franciscus trouwde, 24 jaar oud, op 16-10-1844 in ’s Gravenhage met Neeltje Clasina Helwig, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op 23-04-1825 in ’s Gravenhage, dochter van Johannes Bartholomeus Helwig en Helena Hendrica van Heusden. Neeltje is overleden op 25-03-1895 in ’s Gravenhage, 69 jaar oud.
Beroep:
van 1844 tot 1875     Fruitverkoopster
Vermeld:
1844     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Kinderen van Franciscus en Neeltje:
helena_francina_schouten_geboorteakte_1850.jpg
172 Geboorteakte Helena Francina Schouten
1 Helena Francina Schouten (afb. 172), geboren op 11-08-1850 in ’s Gravenhage. Helena is overleden op 20-06-1908 in ’s Gravenhage, 57 jaar oud.
Beroep:
1875     Fruitverkoopster
Helena trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1875 in ’s Gravenhage met Cornelis van Rhee, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 14-02-1848 in ’s Gravenhage, zoon van Andries Johannes Antonie van Rhee en Antonia van der Drift. Cornelis is overleden op 16-12-1915 in ’s Gravenhage, 67 jaar oud.
Beroep:
van 1875 tot 1915     Arbeider
johanna_antonia_schouten_geboortealte_1856.jpg
173 Geboorteakte Johanna Antonia Schouten
2 Johanna Antonia Schouten (afb. 173), geboren op 24-11-1856 in ’s Gravenhage. Johanna is overleden op 12-01-1871 in ’s Gravenhage, 14 jaar oud.
francina_cornelia_schouten_geboorteakte_1860.jpg
174 Geboorteakte Francina Cornelia Schouten
3 Francina Cornelia Schouten (afb. 174), geboren op 26-07-1860 in ’s Gravenhage.

Index (582 personen)

Aalbregts, Neeltje  VI-d,5
Altena, Dirk Willem van [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Altena, Theodora Maria van (~31-10-1771, †24-02-1834) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-a
Baan, Antonie (*06-11-1908)  X-s,8
Bakker, Maartje [Schoonmoeder van X-k]  X-k
Beekman, Hermina Barendina Coletta (*14-09-1876, †02-06-1936) [Partner van X-g]  X-g
Beekman, Johannes Albert [Schoonvader van X-g]  X-g
Bergner, Heike Heinrich  VI-c,2
Bergner, Johann Andreas (*17-05-1789)  VI-c,2
Beth, Hendrik Johan Jacobus (*27-01-1898, †02-06-1963)  IX-g,9
Beth, Johan Jacobus  IX-g,9
Biekmann, Antonia Hermina (*06-11-1877, †19-10-1956) [Partner van X-f]  X-f; XI-b
Biekmann, Antonius Bernardus [Schoonvader van X-f]  IX-d,5; X-f
Biekmann, Johannes (*03-04-1887)  IX-d,5
Blancke, Salomon de [Getuige bij doop van IV-b]  IV-b
Borski, David (~04-02-1722, []14-12-1768)  IV-a,5
Borski, Jan  IV-a,5
Bouwhuis, M.W.M. (Miep) (*17-06-1920, †?-12-1984) [Partner van XI-c]  XI-c
Bredellia, Jasper van [Getuige bij doop van dochter van II]  II,4
Brieswal, Zuzanna Maria [Getuige bij doop van VII-b]  VII-b
Brinkman, Arnold Hendrik  VII-b,5
Brinkman, Engel Geertruij  VII-b,2
Brinkman, Frans Hendrik (*Ī1820)  VII-b,5
Brockhoff, Elisabeth Maria (*04-03-1866, †>1929) [Partner van IX-g]  IX-g; X-p; X-q; X-r
Brockhoff, Herman Clemens [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Broekman, Henrietta Sophia Elisabeth  VI-b,3
Brugge, Jozephus Johannes van der [Schoonvader van IX-i]  IX-i
Brugge, Maria Petronella van der (*14-06-1857, †15-12-1894) [Partner van IX-i]  IX-i
Buijsen, Marina Catharina  IX-g,3
Carpentier, Cornelia [Getuige bij doop van III]  III
Catharina Quitman  VII-b,5
Claasen, Pieter (~?-03-1676) [Zoon van II]  II,5
Claasz, Pieter [Getuige bij doop van zoon van II]  II,5
Claes, Neeltien [Getuige bij doop van II]  II
Conijn, Petronella Theodora Maria (*15-02-1866, †16-08-1912) [Schoonmoeder van X-n]  X-n
Coppe, Aletta [Partner van V-b]  V-b; VI-c; VI-d
Coppe, Gerardus (Gerrit) [Schoonvader van V-b]  V-b
Cornelisdr, Neeltje [Getuige bij doop van zoon van I]  I,2
Craamer, Johanna Everdina [Schoonmoeder van X-g]  X-g
Croesen, Coert [Getuige bij doop van III]  III
Dames, Dirk  VI-d,5
Dames, Johannes (*20-01-1798)  VI-d,5
Deekeling, Johanna HenriŽtta [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Delis, N.  X-f,1
Diemont, Jan  V-a,4
Diemont, Willem (~11-01-1767, †28-12-1842)  V-a,4
Dierne, Henrick van [Getuige bij doop van dochter van II]  II,2
Dijk, Maria van  VI-d,5
Dijk, Maria van (*18-05-1887, †>1939) [Partner van X-t]  X-t
Dijk, Reijer van [Schoonvader van X-t]  X-t
Dijkstra, Theuntje  X-s,5
Dijster, Victor van der [Getuige bij doop van dochter van III]  III,4
Diklerk, Dirk  VI-d,5
Diklerk, Dirk (*21-08-1793, †29-04-1822)  VI-d,5
Donker, Diena [Schoonmoeder van X-e]  IX-b,7; X-e
Driel, Wilhelmina Agatha Maria van  IX-h,4
Drift, Antonia van der  VIII-e,1
Eekeres, Anna Chatrina Peternella van  IX-d,9
Eering, Hendrik Johannes  X-s,1
Eering, Johannes Wilhelmus (*19-01-1896, †01-09-1988)  X-s,1
Eickhoff, Hendrik August (*19-11-1795, †05-06-1826)  VI-b,3
Eickhoff, Jacob Hendrik  VI-b,3
Enden, Gerardus van den (*06-07-1895, †29-09-1955)  IX-i,7
Enden, Willem van den  IX-i,7
Enter, Hendrik Jan  IX-f,11
Enter, Pieter Jan (*13-03-1886, †03-04-1949)  IX-f,11
Enthoven, Cornelia Maria  IX-i,3
Evelings, Anna Maria [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Everts, Maria (*06-09-1851, †31-12-1912) [Partner van IX-j]  IX-j; X-s; X-t
Everts, Willem [Schoonvader van IX-j]  IX-j
Fockens, Petronella [Partner van VI-a]  VI-a
Galesloot, Joannes Theodorus  IX-d,4
Galesloot, Johannes Hendricus (*23-11-1878, †19-10-1945)  IX-d,4
Galjee, Christina Maria Josephina (*16-09-1892, †17-11-1962) [Partner van X-n]  X-n; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Galjee, Lambertus Arnoldus (*04-01-1866) [Schoonvader van X-n]  X-n
Gameren, Maria van  IX-f,5
Geijssens, Antonius Adrianus (Ton) (*08-08-1925, †15-12-2012)  X-n,5
Geijssens, Antonius Marie (Antoine) (*21-09-1888, †11-07-1953)  X-n,5
Genefaas, Adrianus Gerardus  IX-d,3
Genefaas, Gerardus Jurianus (*27-07-1888)  IX-d,3
Gerhardina Jacoba Snijder [Schoonmoeder van X-f]  IX-d,5; X-f
Gevelaar, Geertruida [Schoonmoeder van X-i]  X-i
Gieling, Maria (*25-10-1884) [Partner van X-k]  X-k
Gieling, Willem [Schoonvader van X-k]  X-k
Gooijaars, Maria [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Goor, Josephine Anne Marie HenriŽtte Victorie van  IX-d,10
Gregorij, Jonas  IV-a,7
Gregorij, Martinis (~28-09-1729)  IV-a,7
Grijsop, Hanna  VI-b,4
Groothand, Petrus [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Groothand, Theodora Hendrina (*10-03-1838, †28-02-1899) [Partner van IX-c]  IX-c
Grootkop, Johannes  VI-d,4
Grootkop, Jurriaan (~19-11-1789, †05-12-1883)  VI-d,4
Gunterman, Alida Jacoba Joanna (*08-03-1884) [Partner van X-m]  X-m
Gunterman, Hendricus Egbertus [Schoonvader van X-m]  X-m
Haaren, Antonius Johannes Hermanus van  IX-f,10
Haaren, Theodorus Antonius van (*12-08-1891)  IX-f,10
Ham, Maria Johanna van der  X-s,1
Hamakers, Carolina Catharina Theodora  IX-f,2
Harden, Catharina Petronella [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Harst, Maria Johanna Cornelia van der [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Haug, Katharina (*Ī1894) [Partner van X-j]  X-j
Haug, Thomas [Schoonvader van X-j]  X-j
Havenaar, Jannetje (*06-01-1916) [Partner van XI-k]  XI-k
Hazeu, Jacoba Johanna  IX-f,11
Heijnen, Laurens  VII-b,2
Heijnen, Laurens Jacobus (*18-01-1806)  VII-b,2
Heijting, Adam (*16-08-1795)  VI-b,3
Heijting, Dirk  VI-b,3
Helwig, Johannes Bartholomeus [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Helwig, Neeltje Clasina (*23-04-1825, †25-03-1895) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Hendrichs, Ignatius Franciscus  IX-f,4
Hendrichs, Josephus Ignatius Franciscus Maria (*07-01-1878)  IX-f,4
Hendricksdr, Trijntje [Getuige bij doop van zoon van II]  II,5
Henricsdr, Maritgen [Getuige bij doop van zoon van I]  I,3
Henricsz, Jan [Getuige bij doop van zoon van I]  I,3
Heusden, Helena Hendrica van [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Heusen, Dirk van [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,4
Heuvel, Everdina van den (*15-03-1847, †>1905) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a
Heuvel, Jan van den [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Heuven, Dirk van [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,5
Heuven, Dirk [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,7
Heuven, Dirk van [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,9
Hilst, Dirk van der  IX-h,1
Hilst, Dirk van der (*15-06-1882)  IX-h,1
Hilster, Bartomeus Gerardus  X-o,1
Hobree, Johannes Daniel [Getuige bij doop van VII-c]  VII-c
Hobree, Marijane [Getuige bij doop van VII-c]  VII-c
Hodenauw, Jacoba [Getuige bij doop van dochter van III]  III,4
Hoffland, Jacomijntje Teunis [Getuige bij doop van dochter van II]  II,6
Hofflant, Neeltgen van [Partner van II]  II; III
Hofland, Adriaan Teunisz [Getuige bij doop van dochter van II]  II,6
Hoflant, Jacomijntgen Teunis van [Getuige bij doop van dochter van II]  II,4
Hoflant, Jacomijntie Teunis [Getuige bij doop van zoon van II]  II,3
Hoflant, Neeltje Wouters [Getuige bij doop van dochter van II]  II,2
Hol, Gijsbert [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Hol, Johanna Catharina (*10-05-1855, †>1916) [Partner van IX-d]  IX-d; X-f; X-g; X-h; X-i; X-j
Hoogstraten, Cornelis Jozephus [Schoonvader van X-h]  X-h
Hoogstraten, Johanna (*25-04-1882, †18-08-1950) [Partner van X-h]  X-h
Hoolant, Adriaen van [Getuige bij doop van III]  III
Hossee, Jan  IV-b,12
Hossee, Petrus  IV-b,12
Hovinga, Jan  X-s,5
Hovinga, Jan (*25-06-1905)  X-s,5
Indischeraeven, Anna Elisabeth  IV-a,7
Jagerman, Jacobus Johannes (*11-01-1898)  IX-d,9
Jagerman, Jacobus Johannes Fredericus  IX-d,9
Jansen, Ardina Maria (*29-10-1864, †12-03-1946) [Partner van IX-c]  IX-c
Jansen, Jacobus Anthonius [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Janz, Jan [Getuige bij doop van zoon van I]  I,3
Jillis, Hillegond [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Jillissen, Geertruida (*08-01-1879, †>1954) [Partner van X-s]  X-s; XI-i; XI-j; XI-k
Jillissen, Willem Carel [Schoonvader van X-s]  X-s
Jong, Maria Catharina de (*27-05-1887) [Partner van X-c]  X-c
Jong, Willem de [Schoonvader van X-c]  X-c
Jongh, Anna Cornelia de  IX-d,3
Jonkers, Magdalena [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Keinsema, Lesia [Getuige bij doop van zoon van II]  II,3
Keuning, Franciscus Hendricus de [Schoonvader van X-l]  X-l
Keuning, Helena Cornelia de (*26-02-1893, †03-02-1931) [Partner van X-l]  X-l
Klanke, Jan [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,6
Klaverstijn, Johanna Paulina (*15-12-1914, †30-11-1933) [Partner van X-r]  X-r
Klieber, Martina Wilhelmina [Schoonmoeder van IX-j]  IX-j
Knapp, Louisa Wilhelmina Juliana [Schoonmoeder van X-b]  X-b
Knufman, Alida [Partner van XI-h]  XI-h
Kop, Allette [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,4
Kop, Gerardus [Getuige bij doop van dochter van V-b]  V-b,9
Kop, Maria [Getuige bij doop van dochter van VII-b]  VII-b,1
Kop, Maria [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Korthagen, Antonia Maria [Partner van XI-d]  XI-d
Koster, Albert (*31-01-1802)  VI-c,8
Koster, Pieter  VI-c,8
Kuijper, Frederik Gerritz [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Kuijper, Grietje (*16-02-1819, †25-02-1856) [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-b
Laar, Johannes van  IV-b,2
Lagerwaan, Anna Catrina [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,5
Laurent, Maria Sophia [Schoonmoeder van X-o]  X-o
Leeuw, Joannes Laurentius Cornelius de (*08-10-1890, †05-05-1957)  IX-g,3
Leeuw, Marinus Frederik de  IX-g,3
Leeuwen, Toos Hendrika van [Partner van XI-g]  XI-g
Leeuwenstijn, Maria van [Schoonmoeder van X-h]  X-h
Leibbrand, Henderica Johanna (*02-06-1911) [Partner van XI-b]  XI-b
Leijmuijden, Trijntje Henricksdr van [Partner van I]  I
Lestrieux, Elisabeth Anna Barbara Philippina de  IX-f,4
Lette, Anna Gerardina (*15-06-1897, †04-10-1985) [Partner van X-o]  X-o; XI-g; XI-h
Lette, Jannes [Schoonvader van X-o]  X-o
Leusden, Joanna van  VI-d,4
Liscaljet, Johannes (*26-11-1889)  IX-h,3
Liscaljet, Petrus Gerardus Antonius  IX-h,3
Lokhoff, Johanna Sophia  IX-h,3
Londersloot, Jannetgen Cornelis [Getuige bij doop van dochter van II]  II,4
Loon, Adriaan van [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Loon, Catharina van (*22-01-1817, †01-04-1895) [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-i; IX-j
Luijks, Anna Martha  IX-f,10
Luiten, Johannes  IX-i,1
Luiten, Nicolaas Petrus (*27-12-1878, †>1952)  IX-i,1
LŁcken, Emma (*13-05-1858, †>1922) [Partner van IX-h]  IX-h
LŁcken, Johann Hinrich [Schoonvader van IX-h]  IX-h
Maas, Jacobus Johannes van (†Ī1802)  VI-a
Marguard, Geertrui Johanna Frederika (*02-10-1852) [Partner van IX-e]  IX-e
Marguard, Wilhelmus Philippus Christian [Schoonvader van IX-e]  IX-e
Maria, Taalke  VI-c,2
Mark, Charlotta [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
Markordt, Daniel Jan (~19-06-1763)  V-a,1
Markot, Siegfried  V-a,1
Martens, Jannetje [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,2
Meiden, Alida Frederika Catharina van der  X-s,4
Meinhardt, Eva Francisca (*23-10-1757, †28-05-1824) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-b; VII-c
Meins, Cornelisje Klaas  VI-c,7
Mensink, Jenneken [Schoonmoeder van IX-h]  IX-h
Meurs, Hermina van (*Ī1797) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Meurs, Jansje van (*04-12-1819, †20-03-1874) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h
Midde, Cornelia (*02-09-1906) [Partner van XI-i]  XI-i
Midde, Johannes Hubertus [Schoonvader van XI-i]  XI-i
Mierlo, Johannes van  IX-f,5
Mierlo, Theodorus Cornelis Wilhelm van (*30-12-1879)  IX-f,5
Mijnhard, Johannes [Getuige bij doop van zoon van VI-d]  VI-d,7
Mijnhart, Francisca [Getuige bij doop van dochter van VII-b]  VII-b,2
Mijnhart, Johan Daniel [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Mijnhirdt, Johannis [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,4
Mulder, Cornelis  IX-i,3
Mulder, Cornelis Leonardus (*19-11-1881, †>1959)  IX-i,3
Mullaart, Catharina Adriana Johanna (Tine) (*22-06-1902, †25-03-1985) [Partner van XI-a]  XI-a
Munk, Cornelia Geertruida Maria de (*10-06-1899) [Partner van X-l]  X-l
Navoger, Hanna  IV-a,5
NicolaÔ, Alexander Ernst  IX-h,4
NicolaÔ, Carolus Jacobus Marius (*21-09-1892)  IX-h,4
Nijpels, Franciscus Alphons  IX-f,2
Nijpels, Hermanus Carolus Marie (*21-07-1880)  IX-f,2
Nijveld, Albetrus Hendrik  X-s,2
Nijveld, Willem Hermanus (*25-03-1902)  X-s,2
NN [Partner van XI-j]  XI-j
Olsthoorn, Anna Maria  IX-i,7
Oosten, Cornelia van ’t [Schoonmoeder van X-s]  X-s
Opdam, Margaretha Alida  IX-d,4
Outshoorn, Willem Claesz van  I
Overwater, Christina (~18-12-1934) [Partner van XI-f]  XI-f
Pasdeloup, Maria Josepha Barbara (~08-02-1796, †19-02-1830) [Partner van VII-a]  VII-a
Pasdeloup, Philippus Josephus [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Pelk, Hendrik  IX-g,8
Pelk, Jacob (*11-10-1898)  IX-g,8
Pietersdr, Marijtje [Getuige bij doop van zoon van II]  II,5
Pietersz, Claes [Getuige bij doop van II]  II
Pietersz, Henric (~24-11-1647) [Zoon van I]  I,3
Pietersz, Jan (~01-05-1639) [Zoon van I]  I,2
Plancke, Adrianus [Getuige bij doop van IV-a]  IV-a
Plancke, Johanna de [Partner van III]  III; IV-a; IV-b
Poeckling, Johan Peter [Schoonvader van X-p]  X-p
Poeckling, Johanna Jacoba (*10-12-1909, †09-04-1990) [Partner van X-p]  X-p
Pol, Anna Cornelia (*30-10-1879, †08-06-1944) [Partner van X-a]  X-a; XI-a
Popping, Sanderina [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Postel [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Postel, Christina [Partner van IV-b]  IV-b; V-b
Rhee, Andries Johannes Antonie van  VIII-e,1
Rhee, Cornelis van (*14-02-1848, †16-12-1915)  VIII-e,1
Rhee, Johanna van  V-a,1
Ribbins, Johanna [Getuige bij doop van IV-a]  IV-a
Rietbergen, Margaretha Femmina [Schoonmoeder van X-l]  X-l
Rijkse, Rijk [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,5
Rooij, Maria van (†<1831) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Roosendaal, Klaas (*27-09-1800)  VI-c,7
Roosendaal, Willem Meijndertsz  VI-c,7
Rueter, Geertruida (*04-05-1896) [Partner van X-i]  X-i
Rueter, Jan Christiaan [Schoonvader van X-i]  X-i
Sacelť, Alida [Getuige bij doop van zoon van VI-d]  VI-d,3
Schaar, Christina Anna van der (*28-04-1892, †>1943) [Partner van X-d]  X-d
Schaar, Johannes van der [Schoonvader van X-d]  X-d
Schadee, Soetie Cornelia  VI-b,3
Scheerboom, Hendrika Johanna [Schoonmoeder van X-p]  X-p
Scherpenzeel, Adriana van [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Schmeddes, Albertus Hendricus [Schoonvader van IX-f]  IX-f
Schmeddes, Maria Catharina (*20-04-1853, †15-03-1945) [Partner van IX-f]  IX-f; X-k; X-l
Scholmeijer, Anna Elizabeth [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Scholtes, Adrianus Gerardus (*01-06-1887, †04-03-1950)  IX-i,6
Scholtes, Gerardus Philippus  IX-i,6
Schouten, Aderjaana Aletha (~16-01-1785) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Schouten, Adriaan (*24-11-1873, †29-03-1938) [Nummer X-s]  X-s; XI-i; XI-j; XI-k
Schouten, Adriaan (*12-09-1911) [Nummer XI-k]  XI-k
Schouten, Adrjana Aletha (~12-03-1786) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Schouten, Aleida Maria (Leida) [Dochter van X-n]  X-n,5
Schouten, Aleida Maria (Leida) (*03-10-1899) [Dochter van IX-g]  IX-g,8
Schouten, Aletta [Getuige bij doop van zoon van VI-d]  VI-d,7
Schouten, Aletta (~17-03-1774) [Dochter van V-b]  V-b,10
Schouten, Alida (Lida) [Dochter van X-n]  X-n,6
Schouten, Alida [Dochter van X-s]  X-s,9
Schouten, Alida (*02-12-1905, †>1946) [Dochter van X-a]  X-a,2
Schouten, Alletta Katrina (~22-05-1791, †<1873) [Dochter van VI-d]  VI-d,4
Schouten, Anna (*Ī1886) [Dochter van IX-g]  IX-g,2
Schouten, Anna Catrina (*30-03-1795) [Dochter van VI-d]  VI-d,5
Schouten, Anna Maria (~03-11-1757) [Dochter van V-b]  V-b,4
Schouten, Anna Maria (~11-09-1770) [Dochter van V-b]  V-b,9
Schouten, Anna Maria (*02-09-1847, †25-12-1869) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,1
Schouten, Anna Maria (*09-02-1881) [Dochter van IX-j]  IX-j,3
Schouten, Anna Maria (*16-02-1908) [Dochter van X-s]  X-s,5
Schouten, Anna Willebrorda Waltera (*03-08-1896, †05-03-1944) [Dochter van IX-f]  IX-f,11
Schouten, Anne Marie [Dochter van XI-a]  XI-a,1
Schouten, Anthoni [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,2
Schouten, Anthoni (~29-04-1718) [Zoon van IV-a]  IV-a,2
Schouten, Anthonij [Getuige bij doop van zoon van VI-d]  VI-d,3
Schouten, Anthonij (~04-11-1789) [Zoon van VI-d]  VI-d,3; VII-b,2
Schouten, Anthonij (*05-06-1812) [Zoon van VII-b]  VI-d; VII-b,3
Schouten, Anthonius Augustinus Marie (*26-02-1886) [Nummer X-k]  X-k
Schouten, Antonetta (~11-10-1789) [Dochter van VI-c]  VI-c,3
Schouten, Antonetta (*16-08-1794) [Dochter van VI-c]  VI-c,4
Schouten, Antonia Josephina [Dochter van X-f]  X-f,4
Schouten, Antonie Johannes (*04-09-1813, †01-01-1836) [Zoon van VII-c]  VII-c,2
Schouten, Antonij (~03-11-1720) [Nummer V-b]  V-b; VI-c; VI-d
Schouten, Antonius Adrianus Martinus [Zoon van X-l]  X-l,4
Schouten, Antonius Bernardinus Aloijsius (*21-06-1890) [Nummer X-i]  X-i
Schouten, Antonius Bernardus Johannes (*29-08-1913) [Zoon van X-f]  X-f,3
Schouten, Antoniť (~19-10-1755, †12-09-1824) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-b; VII-b,3; VIII-b; VII-c
Schouten, Antony (~18-11-1665) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b
Schouten, Augustinus Hendrikus Johan (*04-09-1891, †26-09-1893) [Dochter van IX-f]  IX-f,9
Schouten, Bernardus Johannes Martinus [Zoon van X-p]  X-p,1
Schouten, Bernardus Johannes Martinus (*10-01-1903, †26-09-1987) [Nummer X-p]  X-p
Schouten, Catharina A.H. [Schoonmoeder van X-d]  X-d
Schouten, Catharina Augusta (*27-01-1881, †13-03-1966) [Dochter van IX-f]  IX-f,3
Schouten, Catharina Beatrix (*27-09-1797) [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Schouten, Catharina Elisabeth (Cathrien) (*07-06-1901, †10-04-1953) [Dochter van IX-g]  IX-g,9
Schouten, Catharina Francisca (*16-10-1882) [Dochter van IX-d]  IX-d,4
Schouten, Catharina Johanna (*24-03-1880, †18-10-1952) [Dochter van IX-i]  IX-i,1
Schouten, Charles (*Ī1891, †10-08-1942) [Zoon van IX-b]  IX-b,8
Schouten, Christina (~02-01-1729) [Dochter van IV-b]  IV-b,8
Schouten, Christina (~05-09-1760) [Dochter van V-a]  V-a,1
Schouten, Christina Aletta (~16-10-1763) [Dochter van V-b]  V-b,7
Schouten, Claasina (*25-06-1804) [Dochter van VI-c]  VI-c,8
Schouten, Claes Pietersz (~22-02-1637) [Nummer II]  II; III
Schouten, Clasina (~05-11-1730) [Dochter van IV-b]  IV-b,10
Schouten, Cornelia [Dochter van XI-i]  XI-i,1
Schouten, Cornelia Jeanne [Dochter van XI-a]  XI-a,2
Schouten, Dirck (~26-01-1670) [Zoon van II]  II,3
Schouten, Dorothea Johanna Maria (*12-05-1893, †23-10-1991) [Dochter van IX-f]  IX-f,10
Schouten, Elisabeth (*29-07-1857, †25-04-1860) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,4
Schouten, Elisabeth (Lies) (*17-07-1917, †14-03-1995) [Dochter van X-n]  X-n,1
Schouten, Elisabeth Margaretha Wilhelmina [Dochter van XI-b]  XI-b,2
Schouten, Emma Frederika Maria (Emma) (*22-03-1888) [Dochter van IX-g]  IX-g,3
Schouten, Eva Francisca (*11-09-1809) [Dochter van VII-b]  VI-d,3; VII-b,2
Schouten, Francina Cornelia (*26-07-1860) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,3
Schouten, Francisca Maria (*15-08-1889, †>1950) [Dochter van IX-i]  IX-i,6
Schouten, Franciscus Antonius (*07-09-1820, †21-07-1866) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Schouten, Franciscus Antonius (*01-09-1850, †09-11-1926) [Nummer IX-i]  IX-i
Schouten, Franciscus Antonius (*16-06-1882, †15-06-1939) [Nummer X-t]  X-t
Schouten, Franciscus Antonius Thomas (*21-12-1847, †>1916) [Nummer IX-d]  IX-d; X-f; X-g; X-h; X-i; X-j
Schouten, Franciscus Bernardus Aloysius (*30-03-1892) [Nummer X-j]  X-j
Schouten, Franciscus Hendricus [Zoon van X-l]  X-l,2
Schouten, Franciscus Johannes Antonius (*21-10-1908) [Nummer XI-b]  XI-b
Schouten, Fredericus Johannes Hermanus (Frits) (*28-11-1897, †25-04-1968) [Nummer X-o]  X-o; XI-g; XI-h
Schouten, Frederik Johannes Hermanus (*20-10-1858, †>1922) [Nummer IX-h]  IX-h
Schouten, Frederikus Johannes Gerardus (*03-05-1890, †04-09-1973) [Zoon van IX-f]  IX-f,8
Schouten, Fredrika Michaela Maria (*01-07-1890) [Dochter van IX-h]  IX-h,3
Schouten, Geertruida [Dochter van XI-i]  XI-i,2
Schouten, Geertruida (*31-01-1903) [Dochter van X-s]  X-s,2
Schouten, Geertruida Antonia (*13-11-1887) [Dochter van IX-i]  IX-i,5
Schouten, Geertruij (~20-11-1721) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Schouten, Gerarda Lamberta Petronella (*08-06-1891, †>1955) [Dochter van IX-i]  IX-i,7
Schouten, Gerardina Antonia Jacoba (*17-07-1905) [Dochter van X-f]  X-f,1
Schouten, Gerardus [Zoon van IV-b]  IV-b,3
Schouten, Gerardus (~30-11-1759) [Zoon van V-b]  V-b,5
Schouten, Gerardus (~08-11-1781, †20-02-1820) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-b
Schouten, Gerdina Johanna (Dina) (*18-09-1892) [Dochter van IX-g]  IX-g,5
Schouten, Gerret [Getuige bij doop van VII-b]  VII-b
Schouten, Gerritje (*Ī1817) [Dochter van VII-b]  VII-b,5
Schouten, Gideon (~02-10-1767, †1790) [Zoon van V-a]  V-a,5
Schouten, Gijsbertus (~23-12-1767) [Zoon van V-b]  V-b,8
Schouten, Helena Francina (*11-08-1850, †20-06-1908) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,1
Schouten, Hendricus Antonius (*29-04-1907, †22-05-1992) [Nummer X-r]  X-r
Schouten, Hendricus Maria (Hen) [Nummer XI-f]  XI-f
Schouten, Hendrik Wilhelm Johan (*16-09-1878, †Ī1904) [Zoon van IX-f]  IX-f,1
Schouten, Hendrika Augustina Maria (Riek) (*24-09-1920, †13-10-1986) [Dochter van X-n]  X-n,3
Schouten, Henri (*14-11-1881) [Nummer X-b]  X-b
Schouten, Henric Pietersz (~02-11-1659) [Zoon van I]  I,4
Schouten, Henricus Martinus (*08-12-1849) [Nummer IX-e]  IX-e
Schouten, Hermanus Johannes Franciscus [Zoon van X-l]  X-l,3
Schouten, Hester (~23-04-1693) [Dochter van III]  III,4
Schouten, Hester (~26-11-1732) [Dochter van IV-b]  IV-b,12
Schouten, Hester (~11-03-1733, []16-03-1769) [Dochter van IV-a]  IV-a,7
Schouten, Hillegonda Christina (~30-03-1731, []18-05-1737) [Dochter van IV-a]  IV-a,6
Schouten, Joanna Elisabeth (*20-08-1917, †04-10-2003) [Dochter van X-o]  X-o,1
Schouten, Johan Marie (*22-10-1876, †16-04-1878) [Zoon van IX-b]  IX-b,2
Schouten, Johan Marie (*16-09-1879, †13-04-1919) [Nummer X-a]  X-a; XI-a
Schouten, Johanna (~14-01-1729, []19-09-1759) [Dochter van IV-a]  IV-a,5
Schouten, Johanna (~02-12-1729) [Dochter van IV-b]  IV-b,9
Schouten, Johanna (*05-08-1798) [Dochter van VI-c]  VI-c,7
Schouten, Johanna Antonia (*24-11-1856, †12-01-1871) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,2
Schouten, Johanna Catharina (*10-01-1882, †17-08-1883) [Dochter van IX-i]  IX-i,2
Schouten, Johanna Francisca (*04-12-1882, †20-12-1965) [Dochter van IX-f]  IX-f,4
Schouten, Johanna Frederika Josepha (*03-04-1894) [Dochter van IX-d]  IX-d,9
Schouten, Johanna Martina Wilhelmina (*07-03-1884) [Dochter van IX-h]  IX-h,1
Schouten, Johanna Paulina (*22-01-1884, †17-06-1959) [Dochter van IX-i]  IX-i,3
Schouten, Johannes (*29-03-1770) [Zoon van V-a]  V-a,6
Schouten, Johannes (John) (*29-12-1926, †06-10-2011) [Nummer XI-e]  XI-e
Schouten, Johannes Daniel (*22-09-1814, †02-12-1858) [Nummer VIII-b]  VI-d; VIII-b; IX-b
Schouten, Johannes Daniel (*11-10-1818, †10-05-1878) [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-i; IX-j
Schouten, Johannes Daniel (*15-02-1842, †25-01-1927) [Nummer IX-c]  IX-c
Schouten, Johannes Daniel (*01-10-1853, †12-09-1935) [Nummer IX-b]  IX-b; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Schouten, Johannes Daniel (*06-08-1861, †15-10-1861) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,6
Schouten, Johannes Daniel (*Ī1904, †06-12-1906) [Zoon van X-a]  X-a,1
Schouten, Johannes DaniŽl (~22-09-1784, †25-03-1842) [Nummer VII-c]  VII-b,1; VII-c; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Schouten, Johannes DaniŽl (*06-02-1875, †07-04-1899) [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Schouten, Johannes DaniŽl (*16-08-1885, †30-11-1885) [Zoon van IX-h]  IX-h,2
Schouten, Johannes Theodorus Bonifatius (*25-09-1886, †>1950) [Nummer X-h]  X-h
Schouten, Johannies Fransiscus (*12-12-1800) [Zoon van VI-d]  VI-d,7
Schouten, Josephus Antonius Gerardus (Joop) [Nummer XI-g]  XI-g
Schouten, Josephus Antonius Gerardus (*13-12-1855, †14-02-1929) [Nummer IX-g]  IX-g; X-m; X-n; X-o; X-p; X-q; X-r
Schouten, Josephus Martinus Gerardus (Jos) (*06-01-1884) [Nummer X-m]  X-m
Schouten, Josephus Martinus Johannes [Zoon van XI-b]  XI-b,1
Schouten, Josephus Martinus Johannes (*21-08-1876, †16-01-1960) [Nummer X-f]  X-f; XI-b
Schouten, Josia (~08-12-1772, []20-10-1804) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-a
Schouten, Josina (*06-01-1805, †25-02-1886) [Dochter van VI-b]  VI-b,6
Schouten, Josina Theodora Maria (*28-09-1799, †16-07-1874) [Dochter van VI-b]  VI-b,4
Schouten, Jozephina Catharina (*28-03-1893, †31-03-1893) [Dochter van IX-i]  IX-i,8
Schouten, Karel Frans Louis (*07-05-1884) [Nummer X-c]  X-c
Schouten, Klaas (*14-12-1795) [Zoon van VI-c]  VI-c,5
Schouten, Klaas (*18-02-1797) [Zoon van VI-c]  VI-c,6
Schouten, Lambertus (Bertus) (*17-04-1919, †26-08-1987) [Nummer XI-c]  XI-c
Schouten, Laurens Jacobus (*10-09-1894) [Nummer X-e]  X-e
Schouten, Lourens Jacobus (*08-02-1878, †13-09-1878) [Zoon van IX-b]  IX-b,3
Schouten, Margareta (~08-08-1734, []18-07-1736) [Dochter van IV-a]  IV-a,8
Schouten, Margaretha (*02-07-1896) [Dochter van IX-b]  IX-b,11
Schouten, Maria [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,6
Schouten, Maria (~14-01-1766, †05-12-1836) [Dochter van V-a]  V-a,4
Schouten, Maria (*28-07-1797) [Dochter van VI-d]  VI-d,6
Schouten, Maria (*24-05-1812, †13-06-1817) [Dochter van VII-c]  VII-c,1
Schouten, Maria (*23-10-1883, †28-09-1948) [Dochter van IX-j]  IX-j,5
Schouten, Maria (*25-02-1902, †17-04-1986) [Dochter van X-s]  X-s,1
Schouten, Maria Anna Margaretha (*Ī1887) [Dochter van IX-b]  IX-b,7
Schouten, Maria Catharina [Dochter van X-k]  X-k,1
Schouten, Maria Christina (*31-12-1795) [Dochter van VI-b]  VI-b,2
Schouten, Maria Christina (*09-07-1802) [Dochter van VI-b]  VI-b,5
Schouten, Maria Cornelia (*23-01-1860, †21-07-1861) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,5
Schouten, Maria Josephina Johanna [Dochter van X-l]  X-l,5
Schouten, Maria Petronella (*08-01-1886) [Dochter van IX-i]  IX-i,4
Schouten, Maria Sophia Elisabeth [Dochter van X-o]  X-o,3
Schouten, Maria Theodora Johanna (*04-09-1880) [Dochter van IX-d]  IX-d,3
Schouten, Maria Willemina (*25-09-1805) [Dochter van VII-b]  VII-b,1; VII-c
Schouten, Marianne [Dochter van XI-a]  XI-a,3
Schouten, Marijtjen (~11-06-1681) [Dochter van II]  II,6
Schouten, Marius (*10-02-1907, †23-10-2003) [Nummer XI-a]  XI-a
Schouten, Marritgen Pietersdr [Dochter van I]  I,5
Schouten, Martina Andriana (*14-01-1907, †19-02-1954) [Dochter van X-s]  X-s,4
Schouten, Martina Catharina (*11-12-1879, †>1935) [Dochter van IX-j]  IX-j,2
Schouten, Martina Dorothea Johanna (*18-01-1880, †17-02-1973) [Dochter van IX-f]  IX-f,2
Schouten, Martina Maria Jacoba (*21-08-1884) [Dochter van IX-d]  IX-d,5
Schouten, Martinus (*29-02-1816, †23-09-1893) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h
Schouten, Martinus Adrianus (*05-02-1853, †26-02-1919) [Nummer IX-j]  IX-j; X-s; X-t
Schouten, Martinus Adrianus (*20-03-1886) [Zoon van IX-j]  IX-j,6
Schouten, Martinus Adrianus (*25-11-1909) [Nummer XI-j]  XI-j
Schouten, Martinus Adrianus (*10-06-1910, †13-05-1917) [Zoon van X-t]  X-t,1
Schouten, Martinus Antonius A. (Martin) (*15-05-1904, †20-03-1983) [Nummer X-q]  X-q
Schouten, Michael Jacobus (*25-07-1852, †27-06-1916) [Nummer IX-f]  IX-f; X-k; X-l
Schouten, Michael Jacobus Anthonius [Zoon van X-l]  X-l,1
Schouten, Michael Jacobus Joannes (Chiel) (*25-07-1890, †13-08-1948) [Nummer X-n]  X-n; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Schouten, Michael Martinus (*27-02-1845, †19-03-1845) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,2
Schouten, Michiel Jacobus [Zoon van X-k]  X-k,2
Schouten, Nel (*Ī1894) [Dochter van IX-g]  IX-g,6
Schouten, Nicolaas (~20-11-1691, []05-09-1736) [Nummer IV-b]  IV-b; V-b
Schouten, Nicolaas (~11-03-1725) [Zoon van IV-a]  IV-a,4
Schouten, Nicolaas (~07-12-1727) [Zoon van IV-b]  IV-b,7
Schouten, Nicolaas (~07-03-1734) [Zoon van IV-b]  IV-b,13
Schouten, Nicolaas (~09-03-1752, †27-03-1822) [Nummer VI-c]  VI-c
Schouten, Nicolaes [Getuige bij doop van IV-b]  IV-b
Schouten, Nicolaes (~03-04-1689) [Zoon van III]  III,1
Schouten, Nikolaas (~15-11-1722) [Zoon van IV-b]  IV-b,4
Schouten, Petrus (~03-03-1723, []25-01-1788) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Schouten, Petrus (~04-05-1764) [Zoon van V-a]  V-a,3
Schouten, Petrus (*03-09-1794, †11-12-1870) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a
Schouten, Petrus (*25-10-1873) [Nummer IX-a]  IX-a
Schouten, Petrus Cornelis (*08-03-1848) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a
Schouten, Petrus Cornelis Alphonsus (*13-09-1878, †18-05-1926) [Nummer X-g]  X-g
Schouten, Petrus Lambertus Maria (Peter) [Nummer XI-d]  XI-d
Schouten, Philippus (~15-10-1775) [Zoon van V-a]  V-a,8
Schouten, Pieter Claes [Getuige bij doop van zoon van II]  II,3
Schouten, Pieter Claesz (†11-03-1680) [Nummer I]  I; II
Schouten, Rudolphus (Rudolph) (~29-04-1718, []20-03-1744) [Zoon van IV-a]  IV-a,1
Schouten, Salemon (~09-09-1761) [Zoon van V-b]  V-b,6
Schouten, Salomon (~30-07-1690, []02-12-1750) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a
Schouten, Salomon (~16-01-1724) [Zoon van IV-b]  IV-b,5
Schouten, Salomon (~12-12-1725) [Zoon van IV-b]  IV-b,6
Schouten, Salomon (~05-09-1731) [Zoon van IV-b]  IV-b,11
Schouten, Salomon (~14-09-1735, []07-11-1736) [Zoon van IV-a]  IV-a,9
Schouten, Salomon (~15-01-1762, †17-01-1791) [Nummer VI-a]  VI-a
Schouten, Sara (~14-12-1753) [Dochter van V-b]  V-b,2
Schouten, Sophia (~11-03-1668) [Dochter van II]  II,2
Schouten, Sophia (~19-11-1673) [Dochter van II]  II,4
Schouten, Theodora (*12-10-1916) [Dochter van X-s]  X-s,8
Schouten, Theodora Geertruida Stephanie (*03-08-1896) [Dochter van IX-d]  IX-d,10
Schouten, Theodora Hendrika Barbara (*05-06-1894) [Dochter van IX-h]  IX-h,4
Schouten, Wilhelm Johan Marie (*21-11-1887, †13-09-1966) [Nummer X-l]  X-l
Schouten, Wilhelmina (*19-06-1884, †30-08-1973) [Dochter van IX-f]  IX-f,5
Schouten, Wilhelmus Eduard Frederikus (Wil) [Nummer XI-h]  XI-h
Schouten, Willem (*18-08-1892, †29-10-1943) [Nummer X-d]  X-d
Schouten, Willem Carel (*15-08-1905) [Nummer XI-i]  XI-i
Schouten, Willem Maarthe [Zoon van X-k]  X-k,3
Sebas, Magdalena Johanna (*10-11-1821, †11-11-1903) [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Sieuwerts, Klaas [Getuige bij doop van dochter van VI-c]  VI-c,7
Sieuwerts, Trijntje [Partner van VI-c]  VI-c
Siewers, Klaas [Getuige bij doop van zoon van VI-c]  VI-c,5
Siewerts, Klaas [Getuige bij doop van dochter van VI-c]  VI-c,4
Siewerts, Klaas [Getuige bij doop van zoon van VI-c]  VI-c,6
Sindricus, Hendrika Sophia [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Sligtenhorst, Johannes [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Sligtenhorst, Maria (*16-07-1854, †06-01-1917) [Partner van IX-b]  IX-b; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Sluijs, Cornelis Mattheusz van der [Schoonvader van I]  I
Sluijs, Fijtje Cornelisdr van der (†1656) [Partner van I]  I; II
Sluis, Cornelis van der [Getuige bij doop van dochter van II]  II,2
Sluis, Jacomijntie Teunis van der [Getuige bij doop van dochter van II]  II,2
Smulders, Elizabeth (*Ī1791, †16-11-1831) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Smulders, Johannes (†<1831) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Spillenaar, Maria Christina [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Spillenaar, Maria Christina [Getuige bij doop van VI-b]  VI-b
Spillenaer, Catharina Beatrix (~15-04-1736, []13-10-1789) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Spillenaer, Johan [Schoonvader van V-a]  V-a
Spruijt, Adrianus Martinus (*Ī1895)  IX-d,10
Spruijt, Martinus  IX-d,10
Stelt, Cornelis van de  X-o,3
Stoof, Zwaantje [Getuige bij doop van zoon van VI-c]  VI-c,5
Stoop, Swaantje [Getuige bij doop van dochter van VI-c]  VI-c,4
Stoop, Zwaantje [Getuige bij doop van zoon van VI-c]  VI-c,6
Stoop, Zwaantje [Getuige bij doop van dochter van VI-c]  VI-c,7
Stoppelenburg, Margaretha Thoma Johanna Maria (*27-06-1909, †27-06-1992) [Partner van X-q]  X-q
Strebus, Johannes Jacobus Wilhelmus (Jan) (*07-03-1924, †09-12-1977)  X-n,6
Struijlaart, Catharina (*04-09-1893, †21-05-1973)  X-n,5
Stuffers, Maria Magdalena  IX-g,5
Stumph, Maria Jacoba  V-a,4
Stuurman, Antje  VI-c,8
Sweers, Cornelia HenriŽtta [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Sweers, Elisabeth (*24-06-1820) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a
Tangelder, Gerhardus Wilhelmus Johannes (*03-07-1874, †19-05-1949)  IX-f,3
Tangelder, Johannes  IX-f,3
Tettero, Adriana  IX-i,1
Ticheloven, Theodora Hendriena  IX-f,3
Tigges, Cornelia [Schoonmoeder van XI-i]  XI-i
Tilleman, Theadora [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Trimp, Elizabeth  IX-h,1
Veer, Anthonie van der [Schoonvader van X-b]  X-b
Veer, Louisa Anthonia Juliana van der (*26-08-1877) [Partner van X-b]  X-b
Veerman, Geertje  IX-g,8
Veldhoven, Sara [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Velling, Hendrieka (*Ī1781, †19-04-1857) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-b
Velsen, ∆giedius van (†23-10-1821)  VI-c,2
Verbeek, Lijsbeth Hendriksdr [Getuige bij doop van dochter van II]  II,6
Verburg, Clasina Catharina (*Ī1757, []30-12-1791) [Partner van VI-c]  VI-c
Verheem, Cornelia Rijnberta [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Verhoogt, Gerarda  IX-g,9
Vink, Bertus (*02-07-1871)  IX-b,7
Vink, Philippus Wilhelmus [Schoonvader van X-e]  IX-b,7; X-e
Vink, Wilhelmina Johanna (*25-04-1888) [Partner van X-e]  X-e
Vis, Alida [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e
Visser, Anna Maria (*15-11-1880) [Partner van IX-a]  IX-a
Visser, Gerrit [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Voetelink, Johanna Gezina [Schoonmoeder van X-c]  X-c
Vogelpoel, Anthonius Petrus  IX-g,5
Vogelpoel, Johannes Anthonius (*01-03-1892)  IX-g,5
Voldhoven, Sara [Getuige bij doop van dochter van V-b]  V-b,9
Vonk, Maria [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,4
Vork, Anna [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,5
Vork, Margareta [Getuige bij doop van V-a]  V-a
Vork, Margareta [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,6
Vork, Maria [Getuige bij doop van dochter van IV-a]  IV-a,7
Vork, Maria [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,9
Vork, Wetmer [Getuige bij doop van V-a]  V-a
Vries, Lientje de [Partner van X-q]  X-q
Waag, Catharina van der [Schoonmoeder van IX-f]  IX-f
Warmer, Geertruida Maria [Schoonmoeder van X-m]  X-m
Weijde, Christina van der (~04-11-1696, []13-01-1757) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a
Weijde, Roelof van der [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Weijmer, Gerrit Georg (*14-03-1835) [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Weijmer, Johanna Gerdina (*22-08-1864, †07-12-1897) [Partner van IX-g]  IX-g; X-m; X-n; X-o
Weisshaupt, Franziska [Schoonmoeder van X-j]  X-j
Welij, Christina de [Getuige bij doop van zoon van IV-a]  IV-a,1
Werlingshof, Joanna Paulina [Schoonmoeder van IX-i]  IX-i
Wierink, Hendrik (*Ī1819)  VII-a
Willemse, Anthoon (~17-08-1797, †<1874)  VI-b,4
Willemse, Maurits  VI-b,4
Wit, Clasina de [Schoonmoeder van X-t]  X-t
Witkamp, Clasina Maria  IX-i,6
Zalm, Cornelis Karel Hubertus (*17-03-1904, †>1954)  X-s,4
Zalm, Johannes Jacobus Petrus  X-s,4
Zeevalk, Berendina Alida  X-s,2
Zuijdendorp, Pieter [Getuige bij doop van dochter van VI-d]  VI-d,6
Zun, Georgette van der (*09-12-1928) [Partner van XI-e]  XI-e
Zwart, Jacob Cornelis (*15-10-1892, †28-05-1946)  X-a,2
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 25-10-2013 22:45